Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

RÉSZISMERETEK MEGSZERZÉSE
MESTERSZAKRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ

Amennyiben valamely mesterszakra történő jelentkezéséhez nem rendelkezik megfelelő előképzettséggel, úgy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 42. §-a értelmében jelentkezhet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara által hirdetett 50 kredites képzések egyikére. Jelentkezni 2016. augusztus 15-ig lehet!

A részképzés célja: diplomával rendelkezők számára újabb mesterszintű végzettség bemeneti feltételeinek megszerzése (pl. egyszakos tanári oklevéllel rendelkező teljesíthesse a másik szak mesterszintű képzésébe való bemenetéhez szükséges 50 szakmai kreditet.)

Az egyes, két féléves részismereti képzések tantervei letölthetők:

Jelentkezési lap letöltése: reszismeretjelentkezesilap.doc


Kivonat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényből:
42. § (2) A felsőoktatási intézmény a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyeket - részismereti képzés céljából - hallgatói jogviszony keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára - külön felvételi eljárás nélkül - önköltséges képzésre felveheti. Az intézmény a tanulmányi teljesítményről igazolást köteles kiállítani. Az elvégzett kurzus, modul teljesítése felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható.

Kivonat a Miskolci Egyetem
Hallgatói Követelményrendszeréből:


14. § Részismereti képzés
(1) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre az vehető fel, aki az alap-, illetve mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett. A hallgatói jogviszony – külön felvételi eljárás nélkül – beiratkozással keletkezik. A részismereti képzésre jelentkezés feltételeiről az oktatási egységek kari szabályzatukban rendelkeznek, és a kapcsolódó információkat közzéteszik a kari honlapukon. Az engedély megadása a kari Felvételi Bizottság hatáskörébe tartozik.
(2) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre az Egyetem maximális létszámának figyelembevételével, költségtérítéses/önköltséges képzés keretében, a képzési programban meghatározott képzésekre, egy alkalommal, legfeljebb két félévre létesíthető hallgatói jogviszony olyan személlyel, aki az Egyetemmel nem áll hallgatói jogviszonyban. A részismereti képzésért felszámítható költségtérítés, önköltség összegét a kari tanács jogosult meghatározni. A fizetési kötelezettség miatt a hallgatóval szerződést kell kötni.
(3) A képzés befejezését követően az Egyetem a megszerzett ismeretekről, kreditértékről igazolást állít ki. A megszerzett ismeretek a felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók a kreditbeszámítás szabályai szerint.
(4) A hallgató e jogviszonyára tekintettel nem jogosult további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni, átvételét kérelmezni, további (párhuzamos) hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni, hallgatói jogviszonyát – kivéve, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni – szüneteltetni, államilag támogatott/ állami (rész)ösztöndíjas képzésre átvételét kérelmezni, támogatási időt igénybe venni

Kivonat a Miskolci Egyetem
Hallgatói Követelményrendszerének Kari Kiegészítéséből:


KHKR 6. § Eljárási díjak
(1) Szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés esetén a Kar 3000 forint intézményi eljárási díjat határoz meg.
(2) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre való jelentkezés esetén a Kar 3000 forint intézményi eljárási díjat határoz meg.

KHKR 14. § Résztanulmányok folytatása (Ad. HKR 14. §)

(1) A Kar alapképzési szakjain nappali és levelező képzésben, a felvételi eljárás után fennmaradó létszámkeretek terhére, részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzéseket hirdet költségtérítéses formában hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező diplomások számára.
(2) A részképzés lehetőségét az egyes szakok tanterveikben kötelesek meghatározni, valamint a részképzésben beszámítható kurzusokat a tanév elején meghirdetni. A részképzést - a szakfelelős véleményének figyelembevételével - a Felvételi Bizottság engedélyezi.
(3) A képzés költségét a Kari Tanács határozza meg.
(4) Jelentkezni a kari honlapról letölthető intézményi jelentkezési lapon lehet a Felvételi Bizottság által meghatározott időpontig (általában augusztus közepéig).

A költségtérítés a 2016/17. tanévben is várhatóan 90.000 Ft/félév lesz.