• Slide 1

  TÁVOKTATÁS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATON

  A járványügyi helyzetre való tekintettel
  2020. november 9-től a Miskolci Egyetem
  távoktatási formában működik tovább

  RÉSZLETEK ITT
 • Slide 2

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Megnézem!

Képzéseink

Alapképzés

Az érettségi vizsga után elérhető első képzési szint, mely egyszakos és hat féléves. Az alapfokozatot nyújtó képzés a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok mesterképzésben történő folytatásához.

Mesterképzés

A második felsőfokú végzettségi szint, amellyel mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. A képzési idő 4, tanárképzés esetén előképzettségtől függően 2-5 félév.

Tanárképzés

Az osztatlan tanárképzés a 2013. év szeptemberétől került bevezetésre országos és kari szinten is. A szakpáros képzésben mind általános, mind középiskolai tanári végzettség szerezhető, ettől függően a képzés 10-11 vagy 12 féléves. Az új típusú közismereti és szakmai tanári mesterképzések a korábban megszerzett diplomák alapján 2, 4, és 5 féléves képzési idejűek. Az előzetes szakmai ismeretekhez igazított tanulmányi rendek (tanösvények) sokfélesége miatt nevezzük „ösvényes” képzésnek.

Szakirányú továbbképzés

E képzés során alap- vagy mesterfokozatot, illetve főiskolai vagy egyetemi oklevél megszerzését követően további szakirányú szakképzettség szerezhető. A képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév.

Pedagógus továbbképzés

A pedagógus-alapképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítése, az egyes tudományterületeken megszületett tudományos eredmények megismerése. A pedagógus-alapképzésben megszerzett, a pedagógusmesterséghez kapcsolódó ismeretek (pedagógia, pszichológia, módszertan) frissítése, új ismeretek és készségek elsajátítása.

Doktori iskola

Az ME BTK keretében Irodalomtudományi Doktori Iskola működik, amelyben keretében szövegtudományi-textológiai centrumú posztgraduális oktatás folyik. Szövegtudományi doktori program Magyarországon egyedül e képzőhelyen működik, oktatóink kivételesen felkészült szakmai tudást testesítenek meg ezen a területen.

A Bölcsészettudományi Kar Hírei

2020/2021. tanév őszi szemeszter

Regisztráció: 2020. szeptember 2-án 8.00 óra

TÁVOKTATÁS NAPPALI TAGOZATON

2020. november 9-től

Tisztelt Hallgatók!

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a 11/2020. sz. rektori utasítás értelmében a NAPPLALI munkarendű oktatás 2020. november 9-től távolléti oktatás formájában valósul meg.

Az órákat lehetőség szerint online platformokon keresztül szervezik meg a képzést/szakot gondozó intézetek, s többnyire az eredeti órarend szerinti időpontban kerülnek az órák megtartásra. Az órák digitális elérhetőségéről az intézeti honlapokon talál bővebb információt!

Néhány közelgő fontos dátum:

 • A végzősök szorgalmi időszaka 2020. november 7-én zárul.
 • A végzősök vizsgaidőszaka 2020. november 9-21-ig tart, a vizsgák kontakt vagy on-line formában is lebonyolíthatók.
 • A szakdolgozatok online leadásának és CD-re másolt változatának beküldési határideje az intézetekbe 2020. november 13.
 • A Végzősök záróvizsga-időszaka 2020. november 30-december 11-ig tart, az illetékes intézet dönt a vizsga online vagy kontakt formájáról.

Az egyetemen a személyes tanulmányi ügyintézés továbbra is működik, amennyiben kérdésük, problémájuk van, hivatali időben személyesen vagy e-mail útján is fordulhatnak az intézeti ügyintézőkhöz, a Hallgatói Központhoz vagy a Dékáni Hivatal munkatársaihoz.

Dr. Kecskés Judit
tanulmányi dékánhelyettes
ME BTK

Rendkívüli őszi szünet

2020. október 26 - 31-ig.

Tisztelt Hallgatók!

A Miskolci Egyetem rektora 2020/9. számú utasításában rendkívüli őszi szünetet rendelt el a járványügyi helyzet miatt.

A szünet időtartama 2020. október 26 - 31-ig tart, előreláthatóan november 2-án lesz az első tanítási nap.

A szünetben a hallgatók nem léphetnek be az egyetem épületeibe. Kivételt képeznek ez alól a kollégiumok, ahol csak az arra jogosultak tartózkodhatnak a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Kérünk mindenkit, hogy fokozottan kísérjék figyelemmel az egyetemi honlapot a további információkért.

A 9/2020. sz. rektori utasítás itt érhető el: 9/2020. rektori utasítás A COVID-19 fertőzés kockázatának csökkentése érdekében őszi szünet elrendeléséről a MiskolciEgyetemen a 2020. október 26 – 2020. október 31 közötti időszakra

Távoktatással kapcsolatos információk

Tisztelt Hallgatók!

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a 6/2020. sz. rektori utasítás II./10. pontja értelmében a LEVELEZŐ munkarendű oktatás 2020. október 15-től távolléti oktatás formájában valósul meg.

A levelezős órákat online platformokon keresztül szervezik meg a képzést/szakot gondozó intézetek, s többnyire az eredeti órarend szerinti időpontban kerülnek az órák megtartásra. Az órák digitális elérhetőségéről az intézeti honlapokon talál bővebb információt!

Felhívom szíves figyelmüket arra is, hogy a NAPPALI munkarendű képzések továbbra is kontakt óratartás formájában valósulnak meg a rektori utasítás általános szabályai mentén.

Az egyetemen a személyes tanulmányi ügyintézés továbbra is működik, amennyiben kérdésük, problémájuk van, hivatali időben személyesen vagy e-mail útján is fordulhatnak az intézeti ügyintézőkhöz, a Hallgatói Központhoz vagy a Dékáni Hivatal munkatársaihoz.

A 6/2020. sz. rektori utasítás itt érhető el: 6/2020. rektori utasítás a Miskolci Egyetem területén a COVID-19 fertőzés kockázatának csökkentésére irányuló egyes, az oktatással közvetlenül összefüggő szabályokról

Dr. Kecskés Judit
tanulmányi dékánhelyettes
ME BTK

Végzős hallgatók vizsgaidőszak

Szakdolgozat leadása: 2020. november 13.

Végzős hallagtóink figyelmébe

 • Szorgalmi időszak vége: 2020. november 6. (péntek)
 • Szakdolgozat benyújtása és feltöltése a MIDRA rendszerben: 2020 november 13. (péntek)
 • Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben: 2020. november 09. - 2020. november 20. 12.00.
 • Záróvizsga időszak: 2020. november 30 - 2020. december 11.
 • Diplomaátadó szenátusi ülés: 2021. február 4. vagy február 5.

Felhívjuk a figyelmet, hogy vizsgára jelentkezés továbbra is csak a költségtérítés/önköltség és az egyéb kiírt díjak rendezését követően lehetséges.

Javasoljuk, tanulmányozza át a BTK Szakdolgozatkészítési szabályzatát, ebben a szakdolgozat kötelező mellékleteit is megtalálja: Szakdolgozatkészítési szabályzat

A szakdolgozatok/portfóliók leadása (elküldése az intézeti adminisztrációkra és feltöltése a MIDRA rendszerbe http://midra.uni-miskolc.hu) elektronikusan történik 2020. november 13-ig. A szakdolgozatot a járványügyi helyzetre tekintettel papíralapon (kötve) nem gyűjtjük, de a szabályzatnak megfelelően CD-re is fel kell másolni és a záróvizsgán le kell adni.

A diploma kiállításához szükséges nyelvvizsga-követelményeket az egyes szakok képzési és kimeneti követelményei tartalmazzák, melyet a ME BTK Hallgatói Követelményrendszer 26. paragrafusában is olvashat: BTK Hallgatói Követelményrendszer

Kérjük, hogy a nyelvvizsgáját/nyelvvizsgáit ellenőrzésre a Hallgatói Központban legkésőbb a záróvizsga időszak végéig, azaz 2020. december 11-ig bemutatni szíveskedjék.

Sikeres záróvizsgát!
ME BTK Dékáni Hivatal

Demonstrátori Pályázatok Kiírása

Jelentkezés: 2020. szeptember 25-ig

Demonstrátori Pályázat

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara pályázatot ír ki demonstrátori megbízások elnyerésére. A pályázók a Miskolci Egyetem Szenátusa által elfogadott „Demonstrátori Szabályzatban” foglalt célok értelmében és előírásoknak megfelelően nyújthatják be pályázatukat a kar dékánjához (B/2. épület, fszt/7.), legkésőbb 2020. szeptember 25-ig a pályázati űrlap kitöltésével és az ott szereplő csatolandó mellékletekkel.

A demonstrátori szabályzat elérhető a http://www.uni-miskolc.hu a szabályzatok menüpontban a 3.8. Demonstrátori Szabályzat néven. A megbízás egy tanulmányi évre adható, a tevékenységért díjazás nem jár.

Az intézetek által megfogalmazott részletes feladatkiírás az alábbi dokumentumban olvasható:
demonstrator2020.docx

Sikeres pályázást minden érdeklődőnek!

2020. évi őszi TDK!
Jelentkezés meghosszabbítva!

Jelentkezés: 2020. szeptember 7 - október 19 között.

2020. évi Őszi TDK

A tanórákon kívül zajló diákélet szerves része a tudományok önkéntes művelése. Ennek ad keretet a TDK, amely, a nevével ellentétben, nem egyetlen konferencia, hanem folyamatosan zajló tevékenység, mozgalom. Ha valaki kedvet érez magában ahhoz, hogy egy témát alaposan kidolgozzon, s tanára úgy látja, hogy erre ő alkalmas, kezdődhet a munka. Gyakran a folyamat azzal indul, hogy valaki tart egy referátumot, ír egy évfolyamdolgozatot, dolgozik a szakdolgozatán, amit aztán a tanára segítségével „továbbfejleszt” TDK dolgozattá (természetesen a leadott szakdolgozatra mindez már nem vonatkozik). Vagyis a TDK dolgozat a konzulens tanár és a dolgozatot készítő diák(ok) intenzív együttműködése nyomán születik meg, és később széles körű nyilvánosságot, minősítést és értékelést kap.

Ha van egy témád, amit szívesen kidolgoznál és bemutatnál az intézményi TDk Konferencián keresd az intézeti TDK felelőst.

Jelentkezési időszak: 2020. szeptember 7 - október 19.

Az intézeti szekcióülések 2020. november 16-27 között kerülnek lebonyolításra.

A TDK jelentkezéssel kapcsolatos dokumentumok az alábbiakban tölthetők le:

TDK felhívás: Hallgatói felhívás TDK 2020.doc
Jelentkezési adatlap: Jelentkezési adatlap 2020.doc
Rezümé minta: Rezümé minta 2020.doc

Sikeres pályázást mindekinek!

Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram

Pályázni lehet: 2020. október 15.

Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram

2021. február 1-jén indul az MKÖ 2021-es évfolyama!

A program lehetőséget kínál felsőfokú végzettséggel(BA/BSc, MA/MSc, illetve egyetemi vagy főiskolai diploma), és tárgyalóképes angol vagy német vagy francia nyelvtudással rendelkező fiatal szakemberek számára, hogy szakmai karrierútjukat a hazai és nemzetközi közigazgatásban szerzett munkatapasztalattal alapozzák meg.

Az MKÖ 2021-es évfolyamára a pályázati időszak 2020. szeptember 15-től 2020. október 15-ig tart.

mkö

További információk a pályázat weboldalán http://mkop.hu/, továbbá a Facebook és Instagram oldalán találhatók.

2020/2021. őszi szemeszter

Regisztráció 2020. szeptember 02-án 8.00 órától

Beiratkozással kapcsolatos tudnivalók

 • A félév tanulmányi időbeosztása itt olvasható: https://www.uni-miskolc.hu/2020-2021-es-tanev-I-felev
 • A félévre történő bejelentkezésre a regisztrációs héten, 2020. szeptember 02. (szerda) 8.00 és szeptember 05 (szombat) 23.59 között van mód, kizárólag a Neptunban!
 • A tantárgyakat 2020. szeptember 02. (szerda) 8.00 és szeptember 12. (szombat) 23.59 között lehet felvenni a Neptunban.
 • A félév csak akkor minősül aktívnak, ha a Neptun rendszerben elektronikus úton bejelentkezett és legalább 1 tárgyat felvett.

A félévével kapcsolatos összes díjat a NEPTUNON keresztül, gyűjtőszámla segítségével kell befizetni. Erről bővebben az alábbi honlapon olvashat: http://neptun.uni-miskolc.hu/uj/kozosLapok/3rdoksik/Tajekoztato_Uj.pdf

FIGYELEM! A Miskolci Egyetemen új gazdálkodási rendszer került bevezetésre, emiatt részben megváltozott a kiírt tételekről készülő számlák ügymenete. Az Ön teendőit (pl. a befizető felvitelét a Neptun rendszerben), illetve a számlázás rendjét a Neptun/belépés hallgatóként/letölthető dokumentumok SZÁMLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ tartalmazza, kérjük, ez alapján szíveskedjék eljárni.
A legfontosabb változás az, hogyha Ön átutalásos számlát kér, már nem kell kitöltenie számlakérő lapot, továbbá nem a gyűjtőszámlára, hanem az egyetem főszámlájára kell utalni, melyet a számlázási tájékoztatóban olvashat! Minden egyéb esetben továbbra is a gyűjtőszámlára kell utalni.

1. Azok az önköltséges hallgatók, akik a 2014/2015. tanév I. félévétől, illetve azt követően létesítettek hallgatói jogviszonyt minden félévben 50.000,- Ft adminisztrációs díjat kötelesek fizetni, mely előfeltétele az adott félév aktiválásának, azaz ezt az összeget legkésőbb 2020. szeptember 01-ig át kell utalnia és be kell teljesítenie a NEPTUN rendszerbe. Az adminisztrációs díj az önköltségbe beszámít. Az önköltség fennmaradó részének befizetési határideje: 2020. szeptember 25.

2. Azoknak az önköltséges/költségtérítéses hallgatóknak, akik 2014 szeptembere előtt létesítettek hallgatói jogviszonyt az önköltség/költségtérítés befizetésének határideje: 2020. szeptember 05. Ugyanezen időpontig a NEPTUN rendszeren keresztül 2 részletre vonatkozó kérelmet nyújthatnak be. Engedély esetén a költségtérítés 50 százalékát (az első részletet) 2020. szeptember 25-ig, a fennmaradó 50 százalékot (a második részletet) pedig 2020. november 10-ig kell befizetni

Tartsa szem előtt, hogy az Ön számlája és a gyűjtőszámla közötti átutalás több napot is igénybe vehet. A befizetés nem fejeződik be a gyűjtőszámlára történő utalással, azt Önnek a NEPTUN rendszeren keresztül tovább kell utalni a „BEFIZET” gombbal (pénzügyek menüpont).

Ezúton tájékoztatom, hogy a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszerét az egyetemi honlapon érheti el: http://www.uni-miskolc.hu/files/1068/HKR%20188_2019.pdf

Költségtérítéses kérelmek: beadási határidő: 2020. szeptember 05.

Elektronikusan benyújtható kérelmek (a NEPTUNON keresztül az Ügyintézés/Kérvények menüpontban elérhető nyomtatványokon):

Költségtérítés két részletben történő fizetése (Ezt a kérelmet csak a 2014 szeptembere előtt jogviszonyt létesítők adják be. Kedvező elbírálás esetén az első részletet 2020. szeptember 25-ig, míg a fennmaradó részt 2020. november 10-ig kell befizetni.)

Költségtérítés-csökkentés párhuzamos képzés alapján

Azok, akik a költségtérítést/önköltséget diákhitelből szeretnék rendezni, a kari honlap Hallgatók/Űrlapok menüpontjából letölthető általános kérelmet töltsék ki és legkésőbb 2020. augusztus 31-ig küldjék meg a kervenyekbtk@uni-miskolc.hu címre, megfelelő dokumentumokkal alátámasztva.

Hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek

Elektronikusan benyújtható kérelmek (a NEPTUNON keresztül az Ügyintézés/Kérvények menüpontban elérhető nyomtatványokon):
 • Passzív félév kérése: beadási határidő: 2020. szeptember 05.
 • Hallgatói névsorból való törlés: folyamatosan beadható.

E-mailben benyújtható kérelmek: A kari honlap Kar/Határozatok, Szabályzatok, Űrlapok menüpontjából letölthető kérelem, leadandó a ME BTK Dékáni Hivatalába (B/2. épület, Fsz. 8. szoba, vagy megküldhető a kervenyekbtk@uni-miskolc.hu címre).

 • Kedvezményes (egyéni) tanulmányi rend: beadási határidő: 2020. szeptember 11. (péntek) 12.00.
 • Kreditbeszámítás: beadási határidő: 2020. szeptember 11. (péntek) 12.00.

(Mindkét kérelmet előzetesen véleményeztetni kell az érintett oktatóval vagy intézetigazgatóval, mely a hallgató kötelezettsége!) Az alátámasztó dokumentumok nélkül leadott kérelem AUTOMATIKUSAN ELUTASÍTÁSRA kerül!

Elektronikusan benyújtható kérelmek (a NEPTUNON keresztül az Ügyintézés/Kérvények menüpontban elérhető nyomtatványokon):

 • Tárgyfelvétel/kurzusfelvétel-módosítási kérelem (tárgyfelvétel, tárgytörlés, kurzusmódosítás) beadás: 2020. szeptember 14-21. Ennek díja 2000 Ft/tárgy, mely az engedélyezést követően a NEPTUN rendszeren keresztül utalandó.

Kari Neptun-felelős:
Nehaj Judit, Tel.: 46/565-111/20-14, E-mail: boljutka@uni-miskolc.hu

Egyetemünkön 2014. február 1-től a tanulmányi ügyintézés, a hallgatói nyilvántartás a Hallgatói Központban történik (a továbbiakban HK): A/1-es épület mfsz. 18. Honlap: http://web.uni-miskolc.hu/hk/ Ennek megfelelően a hallgató jogviszonyával, tanulmányaival kapcsolatos igazolásokat a Hallgatói Központ állítja ki. A diákigazolvánnyal, diákhitellel kapcsolatos ügyintézés is ott zajlik.

Sikeres félévkezdést kívánunk!

ME BTK Dékáni Hivatal

Intézeteink

logo

Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete

Tanszékek

 • Szociális Munka Tanszék
 • Szociológiai Tanszék
 • Politikatudományi Tanszék
 • Családkutató Központ
 • Romakutató Csoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület I. emelet 102.
 • Telefon: 46/565-111/21-84
 • E-mail: boleva@uni-miskolc.hu
logo

Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete

Tanszékek

 • Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék
 • Filozófiai Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu
logo

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Tanszékek

 • Magyar Nyelvtudományi Tanszék
 • Magyar Irodalomtudományi Tanszék
 • Szabó Lőrinc Kutatóhely

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-111/21-71, 21-20
 • E-mail: bolszucs@uni-miskolc.hu
logo

Modern Filológiai Intézet

Tanszékek

 • Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék
 • Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Társadalmi nemek és Egyenlő Esélyek Kutatócsoport
 • Nyelvi- és Kommunikációs Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/6. épület fszt. 20.
 • Telefon: 46/565-111/17-66
 • E-mail: nyefarago@uni-miskolc.hu
logo

Tanárképző Intézet

Tanszékek

 • Pedagógia Tanszék
 • Pszichológia Tanszék és Regionális Tehetségpont
 • Gyógypedagógia Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-228
 • E-mail: boltunde@uni-miskolc.hu
logo

Történettudományi Intézet

Tanszékek

 • Ókortörténei, Művelődéstörténeti és Muzeológia Tanszék
 • Őstörténeti és Régészeti Tanszék
 • Új- és Jelenkor-történeti és Hadtörténeti Tanszék
 • Közép- és Kora Újkor-történeti Tanszék
 • Társadalomtörténeti Kutatócsoport
 • Amerikanisztika Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros B/2. épület IV. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu
logo

Miskolci-Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros E/7. irodaház fszt.
 • Telefon: (46)565-218
 • e-mail: bolbarbi@uni-miskolc.hu
 • Web: http://kipkozpont.uni-miskolc.hu

ME Bölcsészettudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros B/2. épület

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

boljutka@uni-miskolc.hu