• Slide 2

  Új képzéseink 2024. ősztől!

  Fizikatanár és Matematikatanár!

 • Slide 3

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Érdekel!

Képzéseink

Alapképzés

Az érettségi vizsga után elérhető első képzési szint, mely egyszakos és hat féléves. Az alapfokozatot nyújtó képzés a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok mesterképzésben történő folytatásához.

Mesterképzés

A második felsőfokú végzettségi szint, amellyel mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. A képzési idő 4, tanárképzés esetén előképzettségtől függően 2-5 félév.

Tanárképzés

Az osztatlan tanárképzés a 2013. év szeptemberétől került bevezetésre országos és kari szinten is. A szakpáros képzésben mind általános, mind középiskolai tanári végzettség szerezhető, ettől függően a képzés 10-11 vagy 12 féléves. Az új típusú közismereti és szakmai tanári mesterképzések a korábban megszerzett diplomák alapján 2, 4, és 5 féléves képzési idejűek. Az előzetes szakmai ismeretekhez igazított tanulmányi rendek (tanösvények) sokfélesége miatt nevezzük „ösvényes” képzésnek.

Szakirányú továbbképzés

E képzés során alap- vagy mesterfokozatot, illetve főiskolai vagy egyetemi oklevél megszerzését követően további szakirányú szakképzettség szerezhető. A képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév.

Pedagógus továbbképzés

A pedagógus-alapképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítése, az egyes tudományterületeken megszületett tudományos eredmények megismerése. A pedagógus-alapképzésben megszerzett, a pedagógusmesterséghez kapcsolódó ismeretek (pedagógia, pszichológia, módszertan) frissítése, új ismeretek és készségek elsajátítása.

Doktori iskola

Az ME BTK keretében Irodalomtudományi Doktori Iskola működik, amelyben keretében szövegtudományi-textológiai centrumú posztgraduális oktatás folyik. Szövegtudományi doktori program Magyarországon egyedül e képzőhelyen működik, oktatóink kivételesen felkészült szakmai tudást testesítenek meg ezen a területen.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hírei


RANGSOR A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA

Elérhető a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázati rangsora.

Jogorvoslati kérelem 2024. július 19-én (péntek) 12 óráig írásos formában a beiskolázási és oktatásszervezési igazgatóhoz nyújtható be a Hallgatói Jogorvoslati bizottsághoz címezve, a kar által véleményezve, az oktatas@uni-miskolc.hu címre.

Letölthető rangsor: NFÖ-BTK-kari_rangsor.pdf


ME BTK
Dékáni Hivatal

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ

Pályázati lehetőség a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra a 2024/25. tanévre

A pályázat beadásának határideje: 2024. július 3. (szerda) 12 óra
A pályázat benyújtásának helye: a kar Dékáni Hivatala.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak: a Miskolci Egyetem azon hallgatói, akik

 • államilag támogatott/állami ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben vesznek részt (az alapképzésüket júniusban befejező, mesterképzésben tanulmányaikat szeptemberben folytatni kívánó – fokozatváltó – hallgatók is pályázhatnak);
 • a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditpontot megszereztek.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azon hallgatók részesülhetnek, akik a 2023/2024-es tanév időszakában

 • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el;
 • szakmai területükön kimagasló munkát végeztek;
 • példamutató közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységet folytattak.

Letölthető dokumentumok:

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!
A pályázatokat a kari Tanulmányi Bizottság rangsorolja. A rangsorolást követően a hallgatóknak lehetősége nyílik a felterjesztésre javasoltak sorrendjét 2024. július 11-én a kar honlapján megtekinteni.


ME BTK
Dékáni Hivatal

VÉGZŐS HALLGATÓK VIZSGAIDŐSZAKA

2023/2024. TANÉV II. (TAVASZI) FÉLÉV

 • Szorgalmi időszak vége: 2024. április 20. (szombat)
 • Szakdolgozat benyújtása és feltöltése a MIDRA rendszerben: 2024. április 26. (péntek)
 • Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben: 2024. április 22 - 2024. május 03. 12.00.
 • Záróvizsga időszak: 2024. május 21 - 2024. június 07.
 • Diplomaátadó szenátusi ülés: 2024. június 27. vagy június 28.

Felhívjuk a figyelmet, hogy vizsgára jelentkezés továbbra is csak a költségtérítés/önköltség és az egyéb kiírt díjak rendezését követően lehetséges.

Javasoljuk, tanulmányozza át a BTK Szakdolgozatkészítési szabályzatát, ebben a szakdolgozat kötelező mellékleteit is megtalálja: https://bolcsesz.uni-miskolc.hu/uj/dok/szab/btk_szakdolgozatkeszitesi_szab_20231201.PDF

A mellékletek a kari honlap Kar/Szabályzatok, határozatok, űrlapok menüpontjából is letölthető.

A szakdolgozatokat/portfóliókat papíralapon (kötve) is le kell adni az intézeti adminisztrációra és egyúttal fel kell tölteni a MIDRA rendszerbe is http://midra.uni-miskolc.hu legkésőbb 2024. április 26-ig.

A záróvizsgákról szóló, egyes szakokat érintő információkat (pl. záróvizsga beosztás, zárószigorlati tételek stb.) az illetékes intézetek honlapján találja.

Az Egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2022. évi LIX. törvény 39. §. rendelkezik arról, hogy az Nemzeti felsőoktatási törvény 51.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga.” Mindezek alapján az oklevél kiállításához – sikeres záróvizsgát követően - nyelvvizsga bemutatására már nincs szükség.

ME BTK Dékáni Hivatal

MIDRA IGAZOLÁS ELJÁRÁSRENDJE

1. A hallgató az általa elkészített szakdolgozatot/diplomamunkát/portfoliót feltölti a Midra adatbázisba http://midra.uni-miskolc.hu. (Az oldalon a Dokumentumok menüpontban érhető el az útmutató, melyet szíveskedjék a feltöltés előtt elolvasni). http://konyvtar.uni-miskolc.hu/web/midra-dokumentumok/dokumentumok

Határidő: 2024. április 26.

2. A hallgató a kitöltött, aláírt hallgatói nyilatkozatot elküldi a midra@uni-miskolc.hu e-mail címre. Szakdolgozathoz és portfólióhoz külön-külön nyilatkozatra van szükség! (A hallgatói nyilatkozatot a Dokumentumok menüpontban találják.) (Ha nem tudja szkennelni/fényképezni az aláírt dokumentumot, akkor a Neptunban regisztrált e-mail-címéről küldje el a kitöltött nyilatkozatot *.doc formátumban) Technikai problémáját a midra@uni-miskolc.hu címen kell jelezni.

3. Amennyiben titkosított szakdolgozatról van szó, akkor a Titkosítási Nyilatkozatot/ Bizalmas kezelési kérelmet a hallgatói Nyilatkozattal együtt kérjük szintén elküldeni a midra@uni-miskolc.hu email címre. (A titkosítási nyilatkozatnak/ bizalmas kezelési kérelemnek nincs formanyomtatványa).

4. Ezután a könyvtárosok ellenőrzik a feltöltött dolgozatot és a nyilatkozat meglétét.

4/a. Ha nincs további teendő, a könyvtár kiállítja az igazolást és ezt megosztja a hallgatóval, valamint a Kar Dékáni Hivatalával.

4/b. Amennyiben a feltöltött fájl sérült, hibás stb., akkor a könyvtáros e-mailben tájékoztatja a hallgatót a további teendőkről.

ME Könyvtár, Levéltár, Múzeum

KÉPZÉSI TÁMOGATÁS

Képzés támogatási pályázati lehetőség a 2023/2024. II. félévére

A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. Kötet Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR.) 111. § alapján képzés támogatás nyújtható a hallgatók részére.

A pályázat részletei a mellékletekben olvashatók.

Beküldési határidő: 2024. április 22. napja 23:59 óráig kizárólag elektronikus formában a kervenyekbtk@uni-miskolc.hu címre.

Letölthető dokumentumok:ME BTK
Dékáni Hivatal

JELENTKEZÉS SPECIALIZÁCIÓRA

Jelentkezés a 2024/2025. tanév I. félévében induló specializációra!

A bölcsészettudományi szakos hallgatóknak (anglisztika BA, magyar BA, történelem BA) a diploma megszerzéséhez KÖTELEZŐ jelentkezni az A. oszlopban a saját szakjánál szereplő specializációra vagy a B. oszlopban lévő specializációra.

A kötelezően elvégzendő specializáció mellett lehetőségük van egy második specializáció felvételére is a B. oszlopból. A másodikként felvett / választott képzés egyszeri 75.000,-Ft-os képzési díj megfizetése mellett végezhető el.

A társadalomtudományi szakos hallgatóknak (kulturális antropológia BA, politikatudományok BA, nemzetközi tanulmányok BA, szociális munka BA és szociológia BA), valamint a régészet alapszakosoknak a diploma megszerzéséhez nem kötelező külön specializáció felvétele, de nekik is LEHETŐSÉGÜK van a B. oszlopban szereplő specializációk egyikének elvégzésére egyszeri 75.000,- Ft-os képzési díj megfizetése mellett.

A kommunikáció- és médiatudomány BA szakos hallgatóknak KÖTELEZŐ jelentkezni az A. oszlopban a saját szakjánál szereplő specializáció egyikére.

A kötelezően elvégzendő specializáció mellett lehetőségük van egy második specializáció felvételére is a B. oszlopból. A másodikként felvett / választott képzés egyszeri 75.000,-Ft-os képzési díj megfizetése mellett végezhető el.

Jelentkezési határidő: 2024. március 22!

Aki eddig nem jelentkezik, azt a Felvételi Bizottság besorolja a fennmaradó helyekre!

A jelentkezési lapot a kitöltését követően szkennelve a kervenyekbtk@uni-miskolc.hu címre lehet elküldeni vagy postai úton a 3515 Miskolc-Egyetemváros, BTK Dékáni Hivatal címére.

A felvételi követelményekről és a mintatantervekről a képzést gondozó intézetektől, tanszékektől kaphat információt.

Tájékoztató és jelentkezési lap: jelentkezes_specializaciora_2024.docJELENTKEZÉS TDK KONFERENCIÁRA

Az alábbiakban küldjük a 2024. évi tavaszi házi TDK versenyre történő jelentkezéssel kapcsolatos teendőket, határidőket, információkat.

A jelentkezéshez keresse fel a https://tdk.iit.uni-miskolc.hu/ oldalt!

Válassza a Regisztráció menüpontot! (A korábbi regisztráció most is érvényes.) Amennyiben sikeres volt a regisztráció, válassza a Bejelentkezés menüpontot, ahol az e-mail címével és a választott jelszavával be tud lépni. Menjen a Jelentkezés TDK konferenciára menüpontra, adja meg a saját- és a TDK-dolgozata adatait. A Jelentkezési lapot nyomtassa ki, írja alá, a konzulens(ekkel) is írassa alá, és töltse fel a TDK jelentkezés feltöltése menüpontban. Az eredeti példányt szíveskedjen leadni az intézeti TDK-felelősnek.

A mellékelt, valamennyi intézetbe eljuttatott és a kari honlapon is elérhető JELENTKEZÉSI ADATLAPOT hiánytalanul kitöltve várjuk szerkeszthető formátumban a btktdk@gmail.com címre. Továbbá kérjük, hogy minden jelentkező a szintén eljuttatott és a kari honlapon is elérhető mintának megfelelő REZÜMÉT is küldjön elektronikusan, szerkeszthető formátumban a btktdk@gmail.com címre.

A rezümék idén is a programfüzet mellékletét képezik, ezért nagyon fontos, hogy a megadott mintának megfelelően készüljenek el.

Jelentkezési időszak: 2024. március 11-től 2024. április 5-ig

Ne felejtse el, hogy a későbbiekben, a dolgozat elkészülése után a TDK dolgozat, rezümé feltöltése menüpontban kötelező a dolgozatot feltölteni PDF formátumban a https://tdk.iit.uni-miskolc.hu/ oldalon és a MIDRA-rendszerben, valamint kérjük, hogy küldje el WORD-ben a btktdk@gmail.com címre is!

A bespirálozott dolgozatot a konzulens intézetbe kell eljuttatni 2 példányban! A beadási határidőt az intézetigazgatók határozzák meg a szekcióülés időpontjához igazítva, ill. a bírálatokhoz szükséges időkeret szerint. A szekcióülések 2024. április 29. és május 3. között kerülnek megrendezésre.

A házi versenyen a nappali és a levelező tagozatos hallgatók egyaránt részt vehetnek, s korhatár sincs. Nagyon várjuk középiskolás diákok jelentkezését (akár versenyen kívül is)! Fontos változás a korábbi évek gyakorlatához képest, hogy csak a minimum 80 pontot elérő hallgatók vehetnek részt az OTDK-n!

Lehetőséget biztosítunk bő témavázlatok TDK-ra nevezésére is, amelyek természetesen nem javasolhatók OTDK-ra, azonban az érintett hallgatók visszajelzést kaphatnak arról, hogy érdemes-e foglalkozniuk a választott témával, milyen tartalmi-módszertani úton induljanak el, hogy az őszi versenyen magas színvonalú, kész dolgozattal versenyezhessenek.

Letölthető dokumentumokSikeres részvételt kíván Tasi Réka ME BTK TDT elnök és Fekete Sándor ME BTK TDT titkár2023/24.TAVASZI FÉLÉV

A félévre történő bejelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók

 • A félév tanulmányi időbeosztása itt olvasható: https://www.uni-miskolc.hu/2023-2024-es-tanev-II-felev
 • A félévre történő bejelentkezésre a regisztrációs héten, 2024. február 07. (szerda) 8.00 és február 10. (szombat) 23.59 között van mód, kizárólag a Neptunban!
 • A tantárgyakat 2024. február 07. (szerda) 8.00 és február 17. (szombat) 23.59 között lehet felvenni a Neptunban.
 • A félév csak akkor minősül aktívnak, ha a Neptun rendszerben elektronikus úton bejelentkezett és legalább 1 tárgyat felvett.

A díjakról és térítésekről a Miskolci Egyetem SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 124. §-ból tájékozódhat: https://www.uni-miskolc.hu/files/1068/HKR_2023.09.01-t%C5%91l.pdf

1. Azok az önköltséges hallgatók, akik a 2014/2015. tanév I. félévétől, illetve azt követően létesítettek hallgatói jogviszonyt minden félévben 50.000, - Ft adminisztrációs díjat kötelesek fizetni, mely előfeltétele az adott félév aktiválásának, azaz ezt az összeget legkésőbb 2024. február 06-ig át kell utalnia és be kell teljesítenie a NEPTUN rendszerbe. Az adminisztrációs díj az önköltségbe beszámít. Az önköltség fennmaradó részének befizetési határideje: 2024. március 01.

2. Azoknak az önköltséges/költségtérítéses hallgatóknak, akik 2014 szeptembere előtt létesítettek hallgatói jogviszonyt az önköltség/költségtérítés befizetésének határideje: 2024. február 10.

 • A befizetés menetét a Gyűjtőszámla tájékoztatóban foglaltuk össze.
 • Azok, akik az önköltséget diákhitelből szeretnék rendezni, a befizetési határidő módosítását elektronikus kérvényen a NEPTUN rendszeren keresztül kérhetik 2024. február 09-én 12.00 óráig.
 • Amennyiben nem Ön, hanem valamilyen intézmény vagy cég fogja fizetni az Ön költségtérítési díját, akkor a Számlázási tájékoztató alapján szíveskedjék eljárni. Az Ön teendőit (pl. a befizető felvitelét a Neptun rendszerben), illetve a számlázás rendjét a Neptun/belépés hallgatóként/letölthető dokumentumok tartalmazza.

Hallgatói kérvények benyújtása

A különböző hallgatói jogviszonnyal, kreditbeszámítással, kedvezményes tanulmányi renddel, tárgyfelvétellel, önköltség fizetéssel stb. kapcsolatos kérelmek előterjesztésének és elbírálásának rendjét külön táblázatban foglaltuk össze.

A félévkezdéssel kapcsolatos adminisztrációhoz nyújtanak segítséget Önnek a kari honlapon elérhető oktató anyagok a honlapunk Hallgatóknak pontjában érhetők el.

Letölthető dokumentumok:

A félév aktuális órarendje a képzést gondozó intézetek honlapján olvasható majd.INTÉZETI TDK KONFERENCIÁK

Karunkon a 2023. év őszi szemeszterében 10 szekcióban 56 előadással készültek a hallgatóink. További 11 előadást hallhatunk középiskolás diákoktól "A valóság és ami mögötte van" című szekcióban szintén a TDK konferencia keretében. Az egyes intézeti TDK konferenciák 2023. november 27 és december 1 között kerülnek lebonyolításra.

Letölthető részletes programfüzet:
BTK_Programfuzet_2023.pdfVégzős hallgatók vizsgaidőszaka
a 2023/24. tanév I. félévében

 • Szorgalmi időszak vége: 2023. november 18. (szombat)
 • Szakdolgozat benyújtása és feltöltése a MIDRA rendszerben: 2023. november 24. (péntek)
 • Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben: 2023. november 20. - 2023. december 01. 12.00.
 • Záróvizsga időszak: 2023. december 11 - 2023. december 22.
 • Diplomaátadó szenátusi ülés: 2024. február 01. vagy február 02.

Felhívjuk a figyelmet, hogy vizsgára jelentkezés továbbra is csak a költségtérítés/önköltség és az egyéb kiírt díjak rendezését követően lehetséges.

Szakdolgozat leadásával kapcsolatos szerkeszthető űrlapok (.docx)

A MIDRA igazolás eljrásárendje itt letölthető: midra_eljarasrend.docx

A szakdolgozatokat/portfóliókat papíralapon (kötve) kell leadni az intézeti adminisztrációra és egyúttal fel kell tölteni a MIDRA rendszerbe is http://midra.uni-miskolc.hu) legkésőbb 2023. november 24-ig.

Szakdolgozatkészítési szabályzat a Bölcsészettudományi Karon

Miskolc-Egyetemváros 2023. március 15. (KT 10/2023.)

Letöltés/megnyitás:1.3.6.1. BTK Szakdolgozatkészítési szabályzat.PDF

A záróvizsgákról szóló, egyes szakokat érintő információkat (pl. záróvizsga beosztás, zárószigorlati tételek stb.) az illetékes intézetek honlapján találja.

Az Egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2022. évi LIX. törvény 39. §. rendelkezik arról, hogy az Nemzeti felsőoktatási törvény 51.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga.” Mindezek alapján az oklevél kiállításához – sikeres záróvizsgát követően - nyelvvizsga bemutatására már nincs szükség.SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS

Azoknak a végzős hallgatóknak, akik tavasszal szeretnék a szakdolgozatukat leadni és megvédeni, a Szakdolgozatkészítési szabályzat 4§(5) előírja, hogy október 15-ig le kell adniuk a "Szakdolgozati feladatkiírás" űrlapot abban az intézetben ahol a szakdolgozatuk készül. A tanári MA és osztatlan tanárképzésben a Tanárképző Intézetbe és a szakdolgozat diszciplínájának megfelelő intézetbe is le kell adniuk a kitöltött dokumentumot.

Szakdolgozat leadásával kapcsolatos szerkeszthető űrlapok (.docx)

Szakdolgozatkészítési szabályzat a Bölcsészettudományi Karon

Miskolc-Egyetemváros 2023. március 15. (KT 10/2023.)

Letöltés/megnyitás:1.3.6.1. BTK Szakdolgozatkészítési szabályzat.PDFTDK 2023 ŐSZ JELENTKEZÉS

Tisztelt Hallgatók! Ismét lehet jelentkezni a TDK konferenciára.

A házi versenyen a nappali és a levelező tagozatos hallgatók egyaránt részt vehetnek, s korhatár sincs. Nagyon várjuk középiskolás diákok jelentkezését (akár versenyen kívül is)! Fontos változás a korábbi évek gyakorlatához képest, hogy csak a minimum 80 pontot elérő hallgatók vehetnek részt az OTDK-n!

Lehetőséget biztosítunk bő témavázlatok TDK-ra nevezésére is, amelyek természetesen nem javasolhatók OTDK-ra, azonban az érintett hallgatók visszajelzést kaphatnak arról, hogy érdemes-e foglalkozniuk a választott témával, milyen tartalmi-módszertani úton induljanak el, hogy a következő évben magas színvonalú, kész dolgozattal versenyezhessenek.

Jelentkezési határidő: 2023. október 15.
A szekcióülések 2023. november 20. és december 01. között kerülnek megrendezésre.

Részletes tájékoztatók, dokumentumok

További kérdésekkel bátran forduljanak az intézeti TDK felelősökhöz!

Üdvözlettel,
Tasi Réka ME BTK TDT elnök és Fekete Sándor ME BTK TDT titkárIntézeteink

logo

Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete

Tanszékek

 • Szociális Munka Tanszék
 • Szociológiai Tanszék
 • Politikatudományi Tanszék
 • Családkutató Központ
 • Romakutató Csoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/5. épület II.
 • Telefon: 46/565-111/21-84
 • E-mail: eva.graholy@uni-miskolc.hu
logo

Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete

Tanszékek

 • Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék
 • Filozófiai Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu
logo

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Tanszékek

 • Magyar Nyelvtudományi Tanszék
 • Magyar Irodalomtudományi Tanszék
 • Szabó Lőrinc Kutatóhely

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/4. épület IV. emelet
 • Telefon: 46/565-111/21-71, 21-20
 • E-mail: erika.galambosne@uni-miskolc.hu
logo

Modern Filológiai Intézet

Tanszékek

 • Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék
 • Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
 • Társadalmi nemek és Egyenlő Esélyek Kutatócsoport
 • Nyelvi- és Kommunikációs Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros A/6. épület fszt. 20.
 • Telefon: 46/565-111/17-66
 • E-mail: bolmfi@uni-miskolc.hu
logo

Tanárképző Intézet

Tanszékek

 • Pedagógia Tanszék
 • Gyógypedagógia Tanszék

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: 46/565-228
 • E-mail: denisa.szenczi@uni-miskolc.hu
 • E-mail: monika.daruka@uni-miskolc.hu
logo

Történettudományi Intézet

Tanszékek

 • Ókortörténei, Művelődéstörténeti és Muzeológia Tanszék
 • Őstörténeti és Régészeti Tanszék
 • Új- és Jelenkor-történeti és Hadtörténeti Tanszék
 • Közép- és Kora Újkor-történeti Tanszék
 • Társadalomtörténeti Kutatócsoport
 • Amerikanisztika Kutatócsoport

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. II. emelet
 • Telefon: 46/565-221
 • E-mail: beata.toth@uni-miskolc.hu
logo

Miskolci-Hejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ

Kapcsolat

 • Miskolc-Egyetemváros C/1. épület III. emelet
 • Telefon: (46)565-218
 • E-mail: emese.nagy@uni-miskolc.hu
 • Web: http://kipkozpont.uni-miskolc.hu

ME Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc-Egyetemváros

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

boljutka@uni-miskolc.hu