• Slide 1

  Keresd ingyenes, érettségire
  felkészítő és komptenciafejlesztő előadásainkat!

  Megnézem!
 • Slide 2

  Új képzéseink 2024. ősztől!

  Fizikatanár és Matematikatanár!

 • Slide 3

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Érdekel!

Mesterképzések

A diszciplináris mesterképzésre valamely diploma birtokában (pl. alapképzés, régi típusú főiskolai képzés, esetleg más szakon szerzett MA diploma) elvégzése után van lehetőség. A képzések elvégezhetők nappali és/vagy levelezős munkarendben is. A hallgatóknak rendelkezésére állnak államilag finanszírozott illetve önköltséges férőhelyek is. Sokan kihasználva a 12 állami finanszírozott félévet állami ösztöndíjasként kezdik meg tanulmányaikat, s csak az utolsó félév(ek)et fizetik önköltségesként.

 • Fordító és tolmács

  Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Mesterszakos fordító és tolmács, fordító szakiránnyal.

  A képzési idő: 4 félév.

  A képzés formája: nappali és levelező.

  Levelező képzésen az órák péntek délután és szombaton kerülnek megtartásra.

  Felvételi vizsga: fordítás idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre szótár segítségével. A felvételi vizsga az első idegen nyelvre vonatkozik, a második idegen nyelvből nincs felvételi.

  A mesterképzési szak képzési célja

  A képzés célja olyan fordítók képzése, akik szakszerűen látják el az írásbeli és a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen tudják visszaadni a célnyelven, és ismerik a nyelvi közvetítés etikai és retorikai szabályait. Tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi országok politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében.

  Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

  A Fordító és tolmács mesterképzési szakon végzettek ismerik:

  • a fordítási és tolmácsolási tevékenység elméleti kérdéseit,
  • a forrás- és célnyelvi ország nyelvi, kulturális,
  • gazdasági és politikai életét,
  • a fordító és tolmács szakma intézményrendszerét,
  • szabványait, etikai kódexeit,
  • a verbális és nem verbális kommunikáció jellemzőit,
  • a protokoll vonatkozó szabályait.

  A Fordító és tolmács mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

  • fordítás és szakfordítás elvégzésére,
  • forrásnyelvi szövegelemzésre,
  • célnyelvi szövegalkotásra,
  • nyelvi tanácsadásra,
  • terminológiai gyűjtemények készítésére,
  • számítógépes fordítástámogató eszközök használatára.

  A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: Idegennyelv-tudás, jó kommunikációs készség magyar és idegen nyelven, kritikai attitűd, kreativitás, problémamegoldó gondolkodás, jó memória, figyelemmegosztás és koncentráció, folyamatos önképzésre való készség, stratégiatervezés.

  A mesterképzésbe való felvétel feltételei: az első idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga, a második idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.
  Megjegyzés: Első idegen nyelv: angol vagy német, második idegen nyelv: angol vagy német.

  Tanszéki honlap: http://fordito.uni-miskolc.hu
  E-mail: Dr. habil. Dobos Csilla, szakfelelős, csilla.dobos@uni-miskolc.hu
  Dr. Mokrainé Orosz Angéla, intézeti tanszékvezető, angelo.mokrainee@uni-miskolc.hu
  Cím: Miskolci Egyetem BTK, Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Intézeti Tanszék
  3515 Miskolc-Egyetemváros, A/6. épület fszt. 20.

 • Central European Studies (in English language)

  This is a new English language MA program started by University of Miskolc from Academic Year 2016/2017. We welcome all students from every country who are interested in

  • the nations of Central European countries,
  • political, social or cultural history of the region,
  • studying in a Central European university,
  • studying in English language.
 • Kulturális antropológia

  A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézetében indított mesterképzési (MA) szak az átalakuló magyar társadalom változási folyamataival természetszerűleg együtt járó gyakorlati kérdések, regionális és országos szinten jelentkező problémák, krízishelyzetek értelmezésére és megoldására képes szakemberek képzését szolgálja.

  A Mesterszakon alkalmazott antropológia és antropológiai film specializáció elvégzésére van lehetőség. Az alkalmazott antropológiai tudás a komplex társadalmakban (Egyesült Államok és Nyugat-Európa) önálló és közmegbecsülést kivívott szakma létrejöttét eredményezte. Az antropológus szakemberek interdiszciplináris, közvetlenül alkalmazható, gyakorlati társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek, képesek a nyilvános társadalmi élet különböző színterein kompetens, a döntéshozók véleményformálását szakszerűen segítő állásfoglalásra, konfliktushelyzetek és társadalmi krízisek hatékony és kreatív kezelésére.

  Képzésünkről

  Az antropológiai megközelítés a kultúra belülről való leírására, a cselekvő ember saját nézőpontjának feltárására törekszik. Az érintettek szemszögéből történő vizsgálódás a kultúra olyan jelentés-összefüggéseit tárja fel, amelyek révén mélyebb, közelibb, hitelesebb képet kap a kívülálló. A mai magyar társadalom jelenségeinek vizsgálatában kiemelt szerepet kap ez a látásmód, mert az életmódok és az értékrendek hagyományos keretei feloldódtak. A folyamat eredményeként megjelenő plurális életformák, életstratégiák, életstílusok komplexuma átfogó megközelítést igényel. Az antropológiai perspektíva társadalmunk változási folyamatairól (globalizáció, migrációs és asszimilációs folyamatok, társadalmi esélykiegyenlítés) olyan tudást képes közvetíteni, mely regionális és országos szinten egyaránt hozzájárulhat a társadalmi cselekvést követelő kérdések eredményes kezeléséhez.

  Elhelyezkedési lehetőség

  A Miskolci Egyetemen MA végzettséget szerzett kulturális antropológusok jó eséllyel találnak munkát a társadalomirányítás felsőszintű adminisztrációs, igazgatási, területi igazgatási feladatokat ellátó szervezeteiben és intézményeiben, a civil-nonprofit szektorban, a kulturális, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és tömegkommunikációs munkaterületen. Az állami-önkormányzati szférán belül elsősorban a közösségszervezés, az idősgondozás, az egészségügy, a roma integráció, a menekültügy és a területfejlesztésben szerzett speciális ismereteiket és kompetenciáikat hasznosíthatják a végzettek. A bevett nemzetközi gyakorlat alapján a kulturális antropológia az alkalmazott társadalomtudományi ismereteket követelő piaci szektorban, a versenyszféra meghatározott területein (pl. turizmus, humán-erőforrás menedzsment) is érvényesülésre alkalmas szaktudást közvetít.

  További információ:
  Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
  Miskolc-Egyetemváros, C/1. épület III. emelet.
  Tel.: (46) 565-221
  Web: http://www.kvat.uni-miskolc.hu

 • Cultural Anthropology (in English language)

  Master of Arts Program in Cultural Anthropology – University of Miskolc, Hungary

  Our Master of Arts program in Cultural Anthropology offers students a twofold opportunity. One is to explore historically and socially variable cultural phenomena, from Europe and North America to Africa, Asia and South America (mandatory courses on People of the World) with a special emphasis on Central Europe. The other is to deepen and broaden their knowledge and understanding of local contexts and sociocultural processes in our fully globalized world. We welcome students from all over the world who are interested in various aspects and dimensions of culture (cultural diversity) and human nature, the application of social scientific knowledge and the special sociocultural contexts of Central Europe.

  Cultural Anthropology is a master degree (MA) program with courses on history and theory of anthropology, qualitative research methods, and on subdisciplines of contemporary sociocultural anthropology, especially the different aspects of applied and visual anthropology. The courses offer deep understanding of and broad knowledge on the structure of Hungarian and Central European societies, regional and local social and cultural conflicts, an analysis of the effects of globalization, and on the evolution and workings of local sociocultural changes. Strength of our program is that it provides a deep insight into recent anthropological discourse and practice in and on Central Europe. We place special emphasis on complementing theoretical education with practical experiences, as students are also required to carry out fieldwork in their home country or joining the fieldwork programs of the Department of Cultural and Visual Anthropology assisted by an instructor acting as interpreter.

  The degree prepares students 1. to proceed to advanced postgraduate research or 2. to work as practitioners in fields related to applied and visual anthropology both in the civil society and the business world; 3. as researchers to use different kinds of qualitative methods of data collection and analysis; 4. as experts to prepare and make policy briefs and recommendations in the government sector; and 5. as change agents to identify, understand and analyze various types of sociocultural conflicts.

  Students with any kind of BA or BSc (or equivalent) diploma, preferably in the social sciences, and good command of English are welcome. Admission interviews are made via internet or in person. Candidates are to be able to answer some general questions on their professional backgrounds and motivations, see details in our Student Manual, page 7.

  Program accredited in Hungarian: 2008 and offered in English: from 2020/2021.
  Number of semesters: 4; required number of credits to be completed: 120.
  The program contains 21 mandatory courses (3-4 credits each), 2 elective/optional ones, 6 courses of fieldwork and internship (of 4 credits each) and the final examination (14 credits)
  For further details on our Program, please see the following website: https://www.uni-miskolc.hu/cultural-anthropology

  Further information

  Department of Cultural and Visual Anthropology, University of Miskolc, Hungary Miskolc-Egyetemváros, C/1. épület III. emelet.
  E-mail of the program co-ordinator, Ms Veronika LAJOS, PhD: anthropology_ma@uni-miskolc.hu.
  Web: http://anthropology.uni-miskolc.hu

 • Kulturális mediáció

  Azoknak ajánljuk, akik elkötelezettek a kultúra vagy valamely kulturális/művészeti terület irányában; érdeklődnek a kultúraközvetítés, a kultúra-menedzsment, a kultúraterjesztés elméleti és gyakorlati kérdései iránt; jövőbeli hivatásukat kulturális szakértőként valamely kulturális, művelődési vagy művészeti intézménynél, illetve hazai vagy nemzetközi kultúraközvetítő hálózat keretein belül képzelik el, ahol a szükséges kommunikációs készségek birtokában elsősorban az adott kulturális intézmény/környezet elemzési, szervezési, irányítási és fejlesztési feladatait látják el, továbbá különböző kulturális projektek tervezési, vezetési és menedzselési folyamataiban vállalnak részvételt.

  Képzési cél

  Olyan szakemberek képzése, akik a megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek-igények felmérésére és megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, a professzionális kultúraközvetítésre. A végzettek okleveles kulturális mediátorként (culture mediator) alkalmassá válnak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben a kulturális igényekhez illeszkedő művelődési lehetőségek fejlesztésére, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak az ellátására, továbbá az adott kultúra/kulturális terület képviseletére.

  Felvételi vizsga

  A jelentkezők motivációs beszélgetésen vesznek részt, melynek során beszámolhatnak arról, hogy milyen előzetes tanulmányok után, milyen motivációból és milyen elköteleződéssel kívánnak tanulmányokat folytatni a szakon; továbbá bemutathatják kulturális érdeklődésük súlypontjait; kifejthetik gondolataikat a kultúra szerepéről és esetleges elképzeléseiket jövőbeni feladatairól a modern világban, Magyarországon illetve szűkebb környezetükben.

  Képzési idő – 4 félév

  Elhelyezkedési lehetőség

  Bármely olyan, a kultúra közvetítésével/terjesztésével foglalkozó (köz)művelődési, oktatási, kulturális intézménynél, szervezetnél vagy tömegkommunikációs médiumnál, ahol tér nyílik innovatív kulturális szakértői, referensi, projektmenedzseri vagy ügyvivői feladatok ellátására – legyen az állami (közigazgatási intézmények és az ezekhez rendelt közművelődési szféra intézményei), piaci (kulturális-művészeti vállalkozások) vagy civil-nonprofit alapon működő (kulturális egyesületek, alapítványok), regionális/országos feladatokat ellátó szervezet vagy épp nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló projekt. ― A képzés során hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kultúraközvetítés szakmai gyakorlatát a hallgatók helyi és országos szintű kulturális/művelődési feladatokat ellátó intézmények, szervezetek vagy médiumok munkájába bekapcsolódva, a velük történő együttműködés keretében sajátítsák el.

 • Magyar nyelv- és irodalom

  Ezt a mesterképzést azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik szakmai elmélyedésre vágynak az irodalom- vagy a nyelvtudomány valamely területén, és tanulmányaik lezárását követően eséllyel kívánnak felvételizni a bolognai felsőoktatás harmadik szintjére, a doktori iskolai tanulmányokra is.

  A diszciplináris mesterképzés 4 féléven át tart, teljesítéséhez legalább 120 kreditet kell megszerezni. A kreditek túlnyomó többségét már az érdeklődésének megfelelő szakirányos képzésben, az őt érdeklő szakmai részterület tanulmányozásával szerzi meg a hallgató, a képzés második félévétől kezdve óráinak túlnyomó többségét már az általa választott szakirány keretein belül teljesíti.

  Képzésünkben a következő specializációk közül lehet választani (az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak):

  • Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány;
  • Leíró nyelvészet;
  • Nyelv, társadalom, kultúra;

  Amint látható, lényegében nincs az irodalom- vagy a nyelvtudománynak olyan területe, amelyen ne indítanánk az érdeklődő hallgatók szakmai érdeklődését magas szinten kielégítő szakirányt. Alapesetben a diszciplináris mesterképzés nem képesít tanári működésre. Annak azonban nincs semmi akadálya, hogy a hallgató a diszciplináris mesterképzésen való részvételével egyidejűleg tanári mesterképzésre is jelentkezzék, ahol további 60 kredit teljesítésével tanári képesítést is szerez. Ezt az utat választva egyszakos, tehát magyar szakos tanári diploma szerezhető, azonban a magyar szak szakmai tartalma a kétszakos tanári mesterszak magyar szaktárgyi részéhez képest összehasonlíthatatlanul alaposabb és elmélyültebb tanulmányokra ad lehetőséget.

  További információ:
  Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
  Miskolc- Egyetemváros A/4. IV. em. 426.
  Tel.:06-46-565-111 (2171 mellék)
  Web: http://magyarszak.uni-miskolc.hu

 • Nemzetközi tanulmányok

  Szeretnél mesterfokon eligazodni a nemzetközi politikai és gazdasági viszonyok és trendek, a nemzetközi diplomácia és az egyre erőteljesebben globalizálódó nemzetközi rendszer összefüggéseiben? Olyan munkát szeretnél, amelyben tevékenyen alakíthatod nemzetközi környezetben a gazdasági, kulturális, politikai kapcsolatokat?

  Akkor ezt a képzést neked találták ki!

  A végzést követően „Okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző” („International Relations Expert”) leszel.

  A ME-en most induló képzés három különleges specializációval várja a hallgatókat:

  • Kína és a dél-kelet- és közép-ázsiai régió (China and the South-East and Central Asian region)
  • Közép-Európa (nemzetek és kisebbségek) (Central Europe /Nations and Minorities/)
  • Klímaváltozás, fenntarthatóság és mély adaptáció (Climate Change, Sustainability and Deep Adaptation)

  Belépés feltételei:

  Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi tanulmányok és a nemzetközi igazgatási alapképzési szak.

  Ha nem ezekről az alapszakokról jössz:
  A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:
  társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, pszichológia, jogi-igazgatási ismeretek: közjog és magánjog, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog, gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro-, mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok, történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein.

  Ezen esetben elsősorban számításba vehető: a társadalomtudomány; a bölcsészettudomány; a gazdaságtudományok; a jogi; valamint az államtudományok képzési területekhez tartozó alapképzési szakok.

  A szóbeli felvételi vizsgáról:

  A vizsga elbeszélgetés jellegű, melynek során 90 pont szerezhető.

  Mivel a program különböző háttérrel rendelkező hallgatókat vár, a felvételi vizsgának nem az a célja, hogy teszteljük, mit tudnak a leendő hallgatók, hanem az, hogy megnézzük: motiváltak-e; jól ismerik-e az aktuális globális ügyeket és rendelkeznek-e a programhoz való csatlakozáshoz szükséges elemző készségekkel.

  Kötelező irodalom a felvételihez:

  Foyle, D., & Van Belle, D.(2017, November 20). Domestic Politics and Foreign Policy Analysis: Public Opinion, Elections, Interest Groups, and the Media. Oxford Research Encyclopedia of International Studies.

  Kiely, R.(2017, November30). Dependency and World-Systems Perspectives on Development. Oxford Research Encyclopedia of International Studies.

  A belépés feltétele a nyelvtudás tekintetében:

  Angol nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges.

  A diplomaszerzéshez formális nyelvvizsgát nem kérünk, hiszen a képzés sikeres elvégzése automatikusan azzal jár, hogy a hallgatók a meglévő magas szintű angol nyelvi ismereteiket felsőfokra fejlesztik. A mesterképzés során biztosítunk kínai valamint német nyelvi oktatást is, szaknyelv formájában válaszható tárgyként.

  További információk január végétől érhetőek majd el a www.felvi.hu oldalon, ezen a linken: https://www.felvi.hu/felveteli/meghirdetett_kepzesek/24A/!/intezmenyek/25/kepzesek

  Kérdés esetén bátran fordulj a szak felelőséhez, Dr. habil. Udvarvölgyi Zsolthoz: zsolt.udvarvolgyi@uni-miskolc.hu

 • Politikatudomány

  A Politikatudományok alapszakot végzettek mellett mindenkinek, aki szeretné elmélyíteni politikatudományi ismereteit, magasabb szintű politikatudományi tanulmányokra készül, vagy politikai kommunikációs területen szeretne specializálódni.

  Előfeltételek

  Bárki jelentkezhet politikatudomány mesterszakra, akinek van legalább alapszakos diplomája! Végzettségétől függően azonban elképzelhető, hogy a képzés során néhány kiegészítő tárgyat el kell majd végeznie vagy korábbi tanulmányai során elvégzett tárgyakat kell elismertetnie. Politológus, nemzetközi tanulmányok, társadalmi tanulmányok igazgatásszervező alapszakos végzettségűek, politológus, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi viszonyok, közigazgatás osztatlan képzésben szerzett végzettségűek esetében azonban semmilyen további előfeltétel nincs! Akik politológia minor szakot végeztek, szintén mentesülnek a további kiegészítő tanulmányok alól.

  Milyen többletet ad az alapszakhoz képest?

  A magasabb szintű diploma mellett két szakirányban enged specializálódni (politikai kommunikáció, elméleti-módszertani). Ezenkívül nem csupán kiegészíti, elmélyíti az alapszakos ismereteket a már tanult területeken, de további területekre is betekintést enged. A képzésben nagy szerepet kapnak a mindennapi szakmai életben jól használható ismeretek is: az érveléstechnikától a prezentáció- és projektkészítésen át a szövegalkotási készségek fejlesztéséig.

  A képzés időtartama: 4 félév, nappali tagozaton.

  További információ:
  Politikatudományi Intézet
  Miskolc-Egyetemváros, A/5. II. emelet 215.
  E-mail: bolpol@uni-miskolc.hu
  Web: http://atti.uni-miskolc.hu

 • Régészet

  Mindazok számára ajánljuk, akik már rendelkeznek régészet BA, történelem BA régészet szakiránya és történelem BA régészeti specializációja szakok valamelyikén szerzett diplomá-val, és szeretnének jogosítványt szerezni az MA diploma megszerzésével régészeti feltárások vezetésére, valamint lehetőséget tudományos kutatói karrier elindítására. Továbbá, alap- vagy osztatlan képzésben egyéb képzési területek szakjain szerzett diplomával jelentkezők felvétele is lehetséges kreditelismertetéssel (ez esetben jelentkezés előtt mindenképpen érdeklődjenek).

  Mit tartalmaz?

  A szak a régészet három tématerületét oktatja részletesen a hallgatók számára: őskori régészet, archeometria és középkori régészet. Ezek mellett korszakoktól független régészeti szakismeretre is szert tesznek a hallgatók, hogy a régészeti feladatellátásban bármelyik korszak feltárási munkálatait szakszerűen végezhessék a terepen. A tanulmányok alatt gyakorlati, terepi és elméleti kurzusokon sajátítják el a régészet modern módszertanát. Megfelelő képzést kapnak a tudományos kutatói karrier elindításához.

  Továbbtanulási, illetve elhelyezkedési lehetőségek:
  A Miskolci Egyetemen szerzett Régészet MA diploma birtokában a világ összes egyetemének doktori iskolájába lehet jelentkezni a Ph.D. tudományos fokozat megszerzésére és így a régé-szeti tudományos kutatómunka felé orientálódni. A végzett hallgatóinknak mi elsősorban a Miskolci Egyetem Mikovinyi Sámuel Doktori Iskoláját ajánljuk, ahol a Pleisztocén és holo-cén őskörnyezeti kutatások alprogramban van lehetőség ötvözött régészeti-földtudományi té-májú doktori disszertációk készítésére. Az egyetemi diplomával a munkaerőpiacra is ki lehet lépni. Régészet MA-val rendelkező szakemberek számára az elhelyezkedés múzeumokban és régészeti szakfeladatot végző cégeknél lehetséges, de a kormányhivatal örökségvédelmi tevé-kenységének munkáját, a régészeti feltárások hivatali engedélyeztetését is régészek végzik. Továbbá, amennyiben a Ph.D. fokozatszerzés felé orientálódnak a végzettek, kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények doktorandusz hallgatói/oktatóiként nemzetközi tudományos kutatási munkát tudnak végezni.

  A képzés négy féléves: nappali és levelező tagozatos formában kerül meghirdetésre.

  További információ:
  Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Történettudományi Intézet, Régészeti Tanszék
  Miskolc-Egyetemváros, C/1 Ép. 208
  Tel.: +36-46-565-111/2134,
  e-mail: beata.toth@uni-miskolc.hu
  Web: tti.uni-miskolc.hu

  Felvételi szakirodalom

  • Krause, J., Trappe, T. Az emberi gén útja - Hogyan tett minket a migráció azzá, akik vagyunk. Budapest 2023.
  • Müller R. (Főszerk.): Régészeti kézikönyv. Budapest, 2011.
  • Renfrew, C., Bahn, P. Régészet. Elmélet, módszer, gyakorlat. Budapest, 1999. Visy Zs. (Főszerk.): Magyar régészet az ezredfordulón . Budapest, 2003.
 • Szociológia

  Azoknak, akiket a társadalmi folyamatok és jelenségek mélyebb megértése motivál, akiket munkájuk során a szociológiai szemléletmód érvényesítése motiválja, akiket a különféle élethelyzetben élő társadalmi csoportok jobb megismerése motivál, azoknak, akik kellően motiváltak ahhoz, hogy kérdezzenek, hallgassanak, elemezzenek, feltárjanak, írjanak társadalmi kérdésekről.

  Várjuk azokat, akik: Kellően kreatívak ahhoz, hogy a különféle szociológiai módszereket bátran kombinálják, a társadalom leírására vonatkozó elméletek rejtett összefüggéseit megértsék, hogy új, érdekes, releváns kérdéseket tegyenek fel, hogy a szociológia bevett módszereit és elméleteit szabadon használhassák és értelmezzék, hogy megtalálják a szociológus lehetséges szerepeit a mai társadalmi keretek között.

  A képzés időtartalma: 4 féléves, nappali tagozatos formában.

  Mit kínálunk?

  A két éves szociológia mesterképzés (MA) során szociológus végzettség szerezhető. A képzés célja olyan társadalomtudományi felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a társadalmi élet különböző területein (elsősorban a politika, kutatás, oktatás, kultúra, média, kisebbségvédelem, gazdasági élet, társadalomtervezés és -irányítás) önállóan vagy teamben végzendő döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, szakértői, kutatási és oktatási feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. A végzettek megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

  A képzés szakirányai: Kommunikáció és médiaszociológia, Kisebbségszociológia

  További információ:
  Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete
  Miskolc-Egyetemváros, A/5. II. emelet 215.
  Tel.: (46) 565-111 (2184 mellék)
  Web: https://atti.uni-miskolc.hu

 • Történelem

  A bolognai képzési rendszerben a történelem alapszak 6 féléve után lehetőség van a tanulmányok folytatására történelem mesterképzésen (MA). A 4 féléves diszciplináris (tudományos) történelem mesterképzésben a korábbi tanulmányok folytatásaként a hallgatók elmélyülhetnek a történelemtudomány különböző szakterületein, és mesterdiplomájukkal a bölcsészeti és társadalomtudományok területén számos helyen elhelyezkedhetnek, ahol magas szintű történelemtudományi ismeretekre van szükség. A képzésben az általános történettudományi tárgyakon túl az alábbi specializációkat lehet választani (az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak):

  • Gazdaság és társadalomtörténet
  • Hadtörténet
  • Kora újkori magyar történelem
  • Művelődéstörténet

  Mesterképzésre nappali formában lehet jelentkezni, korlátozott számban államilag finanszírozott helyekre, valamint költségtérítéses képzésre is. A mesterképzésre felvételi elbeszélgetés alapján vesszük fel a hallgatókat.

  További információ:
  Történettudományi Intézet
  Miskolc-Egyetemváros, C/1. II. em. 215.
  Tel.: (46) 565-111 21-34 mellék
  E-mail: beata.toth@uni-miskolc.hu
  Web: http://tti.uni-miskolc.hu

ME Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

judit.nehaj@uni-miskolc.hu