• Slide 1

  Végzős vizsgaidőszak: 2023.11.20-12.01.

  Szakdolgozatok leadása: 2023.11.24.

  Intézeti TDK konferenciák: 2023.11.27-12.01.

  További információk!
 • Slide 3

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Érdekel!

Mesterképzések

A diszciplináris mesterképzésre valamely diploma birtokában (pl. alapképzés, régi típusú főiskolai képzés, esetleg más szakon szerzett MA diploma) elvégzése után van lehetőség. A képzések elvégezhetők nappali vagy levelezős munkarendben is. A hallgatóknak rendelkezésére állnak államilag finanszírozott illetve önköltséges férőhelyek is. Sokan kihasználva a 12 állami finanszírozott félév lehetőségét állami ösztöndíjasként kezdik meg tanulmányaikat, s csak az utolsó félév(ek)et fizetik önköltségből.

 • Filozófia

  Azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek az elméleti filozófia, a gyakorlati filozófia, valamint a filozófiatörténet iránt és a bennük foglalt ismereteket alaposabban kívánják elsajátítani. A képzés szerkezete és a tantárgyi kínálat tág lehetőséget nyújt arra, hogy kurzusaikat a hallgatók érdeklődésük szerint válogathassák meg.

  Felvételi eljárás: Felvételizni bármilyen hároméves 180 kredites alapképzési szak elvégzése után lehet. Azoknak a hallgatóknak, akik az alapképzés során nem szereztek legalább 50 kreditet a választott mesterszak tematikájából (etikából, illetve filozófiából), e hiányzó krediteket a mesterképzéssel párhuzamosan pótolniuk kell.

  A tantárgyak megtekinthetők az intézet honlapján: http://filozofia.uni-miskolc.hu

  A felvételizőket 100 pontos skálán értékeljük, mely így áll össze: Felvételi beszélgetés - max. 90 pont; esélyegyenlőségi szempontok, korábbi szakmai teljesítmény, nyelvvizsgák - max. 10 pont.

  Az irodalom a felvételi beszélgetéshez a következő:

  • Platón: Phaidón;
  • Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról;
  • Russell: A filozófia alapproblémái, 1-6. fejezet.

  További információ:
  BTK AFTI FILOZÓFIAI TANSZÉK
  Miskolc-Egyetemváros B/2 ép. 2. em.
  Tel.: 46-565-221
  E-mail: bollev@uni-miskolc.hu
  Web: http://filozofia.uni-miskolc.hu

 • Fordító és tolmács

  Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Mesterszakos fordító és tolmács, fordító szakiránnyal.

  A képzési idő: négy (4) félév.

  A képzés formája: nappali és levelező.

  Levelező képzésen az órák péntek délután és szombaton kerülnek megtartásra.

  Felvételi vizsga: fordítás idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre szótár segítségével. A felvételi vizsga az első idegen nyelvre vonatkozik, a második idegen nyelvből nincs felvételi.

  A mesterképzési szak képzési célja

  A képzés célja olyan fordítók képzése, akik szakszerűen látják el az írásbeli és a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen tudják visszaadni a célnyelven, és ismerik a nyelvi közvetítés etikai és retorikai szabályait. Tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi országok politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében.

  Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

  A Fordító és tolmács mesterképzési szakon végzettek ismerik:

  • a fordítási és tolmácsolási tevékenység elméleti kérdéseit,
  • a forrás- és célnyelvi ország nyelvi, kulturális,
  • gazdasági és politikai életét,
  • a fordító és tolmács szakma intézményrendszerét,
  • szabványait, etikai kódexeit,
  • a verbális és nem verbális kommunikáció jellemzőit,
  • a protokoll vonatkozó szabályait.

  A Fordító és tolmács mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

  • fordítás és szakfordítás elvégzésére,
  • forrásnyelvi szövegelemzésre,
  • célnyelvi szövegalkotásra,
  • nyelvi tanácsadásra,
  • terminológiai gyűjtemények készítésére,
  • számítógépes fordítástámogató eszközök használatára.

  A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: Idegennyelv-tudás, jó kommunikációs készség magyar és idegen nyelven, kritikai attitűd, kreativitás, problémamegoldó gondolkodás, jó memória, figyelemmegosztás és koncentráció, folyamatos önképzésre való készség, stratégiatervezés.

  A mesterképzésbe való felvétel feltételei: az első idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga, a második idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.
  Megjegyzés: Első idegen nyelv: angol vagy német, második idegen nyelv: angol vagy német.

  Tanszéki honlap: http://fordito.uni-miskolc.hu
  E-mail: Dr. habil. Dobos Csilla, szakfelelős, doboscsilla52@gmail.com, dobos.csilla@uni-miskolc.hu
  Dr. Mokrainé Orosz Angéla, intézeti tanszékvezető, nyemokraine@uni-miskolc.hu, mokraineangela@gmail.com
  Mobil: 20/493-4184
  Cím: Miskolci Egyetem BTK, Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék
  3515 Miskolc-Egyetemváros, A/6. épület fszt. 20.

 • Central European Studies (in English language)

  This is a new English language MA program started by University of Miskolc from Academic Year 2016/2017. We welcome all students from every country who are interested in

  • the nations of Central European countries,
  • political, social or cultural history of the region,
  • studying in a Central European university,
  • studying in English language.
 • Kulturális antropológia

  A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézetében indított mesterképzési (MA) szak az átalakuló magyar társadalom változási folyamataival természetszerűleg együtt járó gyakorlati kérdések, regionális és országos szinten jelentkező problémák, krízishelyzetek értelmezésére és megoldására képes szakemberek képzését szolgálja.

  A Mesterszakon alkalmazott antropológia és antropológiai film specializáció elvégzésére van lehetőség. Az alkalmazott antropológiai tudás a komplex társadalmakban (Egyesült Államok és Nyugat-Európa) önálló és közmegbecsülést kivívott szakma létrejöttét eredményezte. Az antropológus szakemberek interdiszciplináris, közvetlenül alkalmazható, gyakorlati társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek, képesek a nyilvános társadalmi élet különböző színterein kompetens, a döntéshozók véleményformálását szakszerűen segítő állásfoglalásra, konfliktushelyzetek és társadalmi krízisek hatékony és kreatív kezelésére.

  Képzésünkről

  Az antropológiai megközelítés a kultúra belülről való leírására, a cselekvő ember saját nézőpontjának feltárására törekszik. Az érintettek szemszögéből történő vizsgálódás a kultúra olyan jelentés-összefüggéseit tárja fel, amelyek révén mélyebb, közelibb, hitelesebb képet kap a kívülálló. A mai magyar társadalom jelenségeinek vizsgálatában kiemelt szerepet kap ez a látásmód, mert az életmódok és az értékrendek hagyományos keretei feloldódtak. A folyamat eredményeként megjelenő plurális életformák, életstratégiák, életstílusok komplexuma átfogó megközelítést igényel. Az antropológiai perspektíva társadalmunk változási folyamatairól (globalizáció, migrációs és asszimilációs folyamatok, társadalmi esélykiegyenlítés) olyan tudást képes közvetíteni, mely regionális és országos szinten egyaránt hozzájárulhat a társadalmi cselekvést követelő kérdések eredményes kezeléséhez.

  Elhelyezkedési lehetőség

  A Miskolci Egyetemen MA végzettséget szerzett kulturális antropológusok jó eséllyel találnak munkát a társadalomirányítás felsőszintű adminisztrációs, igazgatási, területi igazgatási feladatokat ellátó szervezeteiben és intézményeiben, a civil-nonprofit szektorban, a kulturális, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és tömegkommunikációs munkaterületen. Az állami-önkormányzati szférán belül elsősorban a közösségszervezés, az idősgondozás, az egészségügy, a roma integráció, a menekültügy és a területfejlesztésben szerzett speciális ismereteiket és kompetenciáikat hasznosíthatják a végzettek. A bevett nemzetközi gyakorlat alapján a kulturális antropológia az alkalmazott társadalomtudományi ismereteket követelő piaci szektorban, a versenyszféra meghatározott területein (pl. turizmus, humán-erőforrás menedzsment) is érvényesülésre alkalmas szaktudást közvetít.

  További információ:
  Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet
  Miskolc-Egyetemváros, C/1. épület III. emelet.
  Tel.: (46) 565-221
  E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu
  Web: http://www.kvat.uni-miskolc.hu

 • Cultural Anthropology (in English language)

  Master of Arts Program in Cultural Anthropology – University of Miskolc, Hungary

  Our Master of Arts program in Cultural Anthropology offers students a twofold opportunity. One is to explore historically and socially variable cultural phenomena, from Europe and North America to Africa, Asia and South America (mandatory courses on People of the World) with a special emphasis on Central Europe. The other is to deepen and broaden their knowledge and understanding of local contexts and sociocultural processes in our fully globalized world. We welcome students from all over the world who are interested in various aspects and dimensions of culture (cultural diversity) and human nature, the application of social scientific knowledge and the special sociocultural contexts of Central Europe.

  Cultural Anthropology is a master degree (MA) program with courses on history and theory of anthropology, qualitative research methods, and on subdisciplines of contemporary sociocultural anthropology, especially the different aspects of applied and visual anthropology. The courses offer deep understanding of and broad knowledge on the structure of Hungarian and Central European societies, regional and local social and cultural conflicts, an analysis of the effects of globalization, and on the evolution and workings of local sociocultural changes. Strength of our program is that it provides a deep insight into recent anthropological discourse and practice in and on Central Europe. We place special emphasis on complementing theoretical education with practical experiences, as students are also required to carry out fieldwork in their home country or joining the fieldwork programs of the Department of Cultural and Visual Anthropology assisted by an instructor acting as interpreter.

  The degree prepares students 1. to proceed to advanced postgraduate research or 2. to work as practitioners in fields related to applied and visual anthropology both in the civil society and the business world; 3. as researchers to use different kinds of qualitative methods of data collection and analysis; 4. as experts to prepare and make policy briefs and recommendations in the government sector; and 5. as change agents to identify, understand and analyze various types of sociocultural conflicts.

  Students with any kind of BA or BSc (or equivalent) diploma, preferably in the social sciences, and good command of English are welcome. Admission interviews are made via internet or in person. Candidates are to be able to answer some general questions on their professional backgrounds and motivations, see details in our Student Manual, page 7.

  Program accredited in Hungarian: 2008 and offered in English: from 2020/2021.
  Number of semesters: 4; required number of credits to be completed: 120.
  The program contains 21 mandatory courses (3-4 credits each), 2 elective/optional ones, 6 courses of fieldwork and internship (of 4 credits each) and the final examination (14 credits)
  For further details on our Program, please see the following website: https://www.uni-miskolc.hu/cultural-anthropology

  Further information

  Department of Cultural and Visual Anthropology, University of Miskolc, Hungary Miskolc-Egyetemváros, C/1. épület III. emelet.
  E-mail of the program co-ordinator, Ms Veronika LAJOS, PhD: anthropology_ma@uni-miskolc.hu.
  Web: http://anthropology.uni-miskolc.hu

 • Kulturális mediáció

  Azoknak ajánljuk, akik elkötelezettek a kultúra vagy valamely kulturális/művészeti terület irányában; érdeklődnek a kultúraközvetítés, a kultúra-menedzsment, a kultúraterjesztés elméleti és gyakorlati kérdései iránt; jövőbeli hivatásukat kulturális szakértőként valamely kulturális, művelődési vagy művészeti intézménynél, illetve hazai vagy nemzetközi kultúraközvetítő hálózat keretein belül képzelik el, ahol a szükséges kommunikációs készségek birtokában elsősorban az adott kulturális intézmény/környezet elemzési, szervezési, irányítási és fejlesztési feladatait látják el, továbbá különböző kulturális projektek tervezési, vezetési és menedzselési folyamataiban vállalnak részvételt.

  Képzési cél

  Olyan szakemberek képzése, akik a megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek-igények felmérésére és megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, a professzionális kultúraközvetítésre. A végzettek okleveles kulturális mediátorként (culture mediator) alkalmassá válnak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben a kulturális igényekhez illeszkedő művelődési lehetőségek fejlesztésére, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak az ellátására, továbbá az adott kultúra/kulturális terület képviseletére.

  Felvételi vizsga

  A jelentkezők motivációs beszélgetésen vesznek részt, melynek során beszámolhatnak arról, hogy milyen előzetes tanulmányok után, milyen motivációból és milyen elköteleződéssel kívánnak tanulmányokat folytatni a szakon; továbbá bemutathatják kulturális érdeklődésük súlypontjait; kifejthetik gondolataikat a kultúra szerepéről és esetleges elképzeléseiket jövőbeni feladatairól a modern világban, Magyarországon illetve szűkebb környezetükben.

  Képzési idő – 4 félév

  Elhelyezkedési lehetőség

  Bármely olyan, a kultúra közvetítésével/terjesztésével foglalkozó (köz)művelődési, oktatási, kulturális intézménynél, szervezetnél vagy tömegkommunikációs médiumnál, ahol tér nyílik innovatív kulturális szakértői, referensi, projektmenedzseri vagy ügyvivői feladatok ellátására – legyen az állami (közigazgatási intézmények és az ezekhez rendelt közművelődési szféra intézményei), piaci (kulturális-művészeti vállalkozások) vagy civil-nonprofit alapon működő (kulturális egyesületek, alapítványok), regionális/országos feladatokat ellátó szervezet vagy épp nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló projekt. ― A képzés során hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kultúraközvetítés szakmai gyakorlatát a hallgatók helyi és országos szintű kulturális/művelődési feladatokat ellátó intézmények, szervezetek vagy médiumok munkájába bekapcsolódva, a velük történő együttműködés keretében sajátítsák el.

 • Magyar nyelv- és irodalom

  Ezt a mesterképzést azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik szakmai elmélyedésre vágynak az irodalom- vagy a nyelvtudomány valamely területén, és tanulmányaik lezárását követően eséllyel kívánnak felvételizni a bolognai felsőoktatás harmadik szintjére, a doktori iskolai tanulmányokra is.

  A diszciplináris mesterképzés négy féléven át tart, teljesítéséhez legalább 120 kreditet kell megszerezni. A kreditek túlnyomó többségét már az érdeklődésének megfelelő szakirányos képzésben, az őt érdeklő szakmai részterület tanulmányozásával szerzi meg a hallgató, a képzés második félévétől kezdve óráinak túlnyomó többségét már az általa választott szakirány keretein belül teljesíti.

  Képzésünkben a következő szakirányok közül lehet választani:

  • Régi magyarországi irodalom;
  • Klasszikus magyar irodalom;
  • Modern magyar irodalom;
  • Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány;
  • Leíró nyelvészet;
  • Nyelv, társadalom, kultúra;
  • Szövegtan és stilisztika;
  • Történeti nyelvészet<./li>

  Amint látható, lényegében nincs az irodalom- vagy a nyelvtudománynak olyan területe, amelyen ne indítanánk az érdeklődő hallgatók szakmai érdeklődését magas szinten kielégítő szakirányt. Alapesetben a diszciplináris mesterképzés nem képesít tanári működésre. Annak azonban nincs semmi akadálya, hogy a hallgató a diszciplináris mesterképzésen való részvételével egyidejűleg tanári mesterképzésre is jelentkezzék, ahol további 60 kredit teljesítésével tanári képesítést is szerez. Ezt az utat választva egyszakos, tehát magyar szakos tanári diploma szerezhető, azonban a magyar szak szakmai tartalma a kétszakos tanári mesterszak magyar szaktárgyi részéhez képest összehasonlíthatatlanul alaposabb és elmélyültebb tanulmányokra ad lehetőséget.

  További információ:
  Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
  Miskolc- Egyetemváros B/2 3. em.
  Tel.:06-46-565-111 (2162; 2120 mellék)
  Web: http://magyarszak.uni-miskolc.hu

 • Politikatudomány

  A Politikatudományok alapszakot végzettek mellett mindenkinek, aki szeretné elmélyíteni politikatudományi ismereteit, magasabb szintű politikatudományi tanulmányokra készül, vagy politikai kommunikációs területen szeretne specializálódni.

  Előfeltételek

  Bárki jelentkezhet politikatudomány mesterszakra, akinek van legalább alapszakos diplomája! Végzettségétől függően azonban elképzelhető, hogy a képzés során néhány kiegészítő tárgyat el kell majd végeznie vagy korábbi tanulmányai során elvégzett tárgyakat kell elismertetnie. Politológus, nemzetközi tanulmányok, társadalmi tanulmányok igazgatásszervező alapszakos végzettségűek, politológus, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi viszonyok, közigazgatás osztatlan képzésben szerzett végzettségűek esetében azonban semmilyen további előfeltétel nincs! Akik politológia minor szakot végeztek, szintén mentesülnek a további kiegészítő tanulmányok alól.

  Milyen többletet ad az alapszakhoz képest?

  A magasabb szintű diploma mellett két szakirányban enged specializálódni (politikai kommunikáció, elméleti-módszertani). Ezenkívül nem csupán kiegészíti, elmélyíti az alapszakos ismereteket a már tanult területeken, de további területekre is betekintést enged. A képzésben nagy szerepet kapnak a mindennapi szakmai életben jól használható ismeretek is: az érveléstechnikától a prezentáció- és projektkészítésen át a szövegalkotási készségek fejlesztéséig.

  A képzés időtartama: 4 félév, nappali vagy levelező tagozaton.

  További információ:
  Politikatudományi Intézet
  Miskolc-Egyetemváros, B/2 ép. 1 em.
  Tel: (46)565-232
  E-mail: bolpol@uni-miskolc.hu
  Web: http://atti.uni-miskolc.hu

 • Szociológia

  Azoknak, akiket a társadalmi folyamatok és jelenségek mélyebb megértése motivál, akiket munkájuk során a szociológiai szemléletmód érvényesítése motiválja, akiket a különféle élethelyzetben élő társadalmi csoportok jobb megismerése motivál, azoknak, akik kellően motiváltak ahhoz, hogy kérdezzenek, hallgassanak, elemezzenek, feltárjanak, írjanak társadalmi kérdésekről.

  Várjuk azokat, akik: Kellően kreatívak ahhoz, hogy a különféle szociológiai módszereket bátran kombinálják, a társadalom leírására vonatkozó elméletek rejtett összefüggéseit megértsék, hogy új, érdekes, releváns kérdéseket tegyenek fel, hogy a szociológia bevett módszereit és elméleteit szabadon használhassák és értelmezzék, hogy megtalálják a szociológus lehetséges szerepeit a mai társadalmi keretek között.

  A képzés időtartalma: négy féléves, nappali és levelező tagozatos formában.

  Mit kínálunk?

  A két éves szociológia mesterképzés (MA) során szociológus végzettség szerezhető. A képzés célja olyan társadalomtudományi felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a társadalmi élet különböző területein (elsősorban a politika, kutatás, oktatás, kultúra, média, kisebbségvédelem, gazdasági élet, társadalomtervezés és -irányítás) önállóan vagy teamben végzendő döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, szakértői, kutatási és oktatási feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. A végzettek megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

  A képzés szakirányai: Kommunikáció és médiaszociológia, Kisebbségszociológia

  További információ:
  Szociológiai Intézet
  Miskolc-Egyetemváros, B/2 Ép. 1 em.
  Tel.: (46) 565-111 (2184 mellék)
  Web: https://atti.uni-miskolc.hu

 • Történelem

  A bolognai képzési rendszerben a történelem alapszak 6 féléve után lehetőség van a tanulmányok folytatására történelem mesterképzésen (MA). A 4 féléves diszciplináris (tudományos) történelem mesterképzésben a korábbi tanulmányok folytatásaként a hallgatók elmélyülhetnek a történelemtudomány különböző szakterületein, és mesterdiplomájukkal a bölcsészeti és társadalomtudományok területén számos helyen elhelyezkedhetnek, ahol magas szintű történelemtudományi ismeretekre van szükség. A képzésben az általános történettudományi tárgyakon túl egyelőre három szakirányt lehet választani:

  • Társadalomtörténet szakirány
  • Hadtörténet szakirány (Muzeológiai gyakorlattal)
  • Kora újkori magyar történelem szakirány

  Mesterképzésre mind nappali, mind levelező formában lehet jelentkezni, korlátozott számban államilag finanszírozott helyekre, valamint költségtérítéses képzésre is. A mesterképzésre felvételi elbeszélgetés alapján vesszük fel a hallgatókat. A levelező képzés igazodik a dolgozók munkarendjéhez, így az órákat péntek délután és szombaton tartjuk.

  További információ:
  Történettudományi Intézet
  Miskolc-Egyetemváros, B/2 ép. 4 em.
  Tel.: (46) 565-111 21-34 mellék
  E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu
  Web: http://tti.uni-miskolc.hu

ME Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

judit.nehaj@uni-miskolc.hu