• Slide 1

  Keresd ingyenes, érettségire
  felkészítő és komptenciafejlesztő előadásainkat!

  Megnézem!
 • Slide 2

  Új képzéseink 2024. ősztől!

  Fizikatanár és Matematikatanár!

 • Slide 3

  Szakirányú továbbképzések

  Változatos képzéseket kínálunk diplomásoknak is!

  Érdekel!

Kutatási projektek

CREATIVE REGION/KREATÍV RÉGIÓ

A ME BTK által vezetett Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program keretében elnyert kutatási projekt.

A program keretében a társadalmi és kulturális innovációk régióbeli kutatási tapasztalataira támaszkodva kutatjuk az újabb társadalmi és kulturális innovációk lehetséges területeit és megvalósítási lehetőségeit. Ehhez egy új interdiszciplináris team kialakítása valósul meg gazdasági, társadalom-, egészség-, jog- és bölcsészettudományi szakemberek részvételével a korábbi kutatási tevékenységükre alapozva.

A projekt egy társadalmi-gazdasági-kulturális innovációs modell, melynek alapját jelenleg 25 abaúji település (zömében az Encsi járás) komplex vizsgálata (demográfiai, szociológiai, egészségügyi szűrővizsgálatok a gyerekek körében, a szociális gazdaság helyzetének feltárása, a helyi vállalkozások, helyi értékek és helyi tudás) képezi és amelynek célja az egyes települések esetében egyfajta helyi innovációs-kulturális potenciál mutató kifejlesztése és ezáltal megmutatása annak, hogy a település milyen irányba fejleszthető (a projekt első évében, 2018-ban).

A modell a települések formális és informális vezetőinek, illetve a helyi lakosságnak széleskörű bevonására épít, velük együtt készül el.

A kutatás második évében folytatjuk a 25 településsel való együttműködést, keressük a köztük lévő hálózatosodás lehetséges irányait, az értelmiség helyben tartásának lehetőségeit, a szociális gazdaság szélesebb körű elterjesztésének módjait és mindezekhez gyakorlati tanácsokat adunk a települések számára ott megtartandó workshop-okon, fórumokon keresztül.

Az itt kialakított modellt a későbbiekben adaptálni kívánjuk más település-együttesekre is és mint jó innovációs gyakorlatot terjeszteni.

A projekt keretében, annak eredményeként létrejött az "Abaúj applikáció", amellyel a felhasználó tájékozódhat az egyetemre vonatkozó publikus hírekről, megismerheti a kutatással kapcsolatos legfrissebb, közérdeklődésre is számot tartó információkat. A kutatás során előállított tanulmányok szabadon kereshetők, olvashatók. Az applikáció a felhasználó esetenkénti külön engedélyével használja a helymeghatározó funkciót, amellyel a közelben lévő turisztikai, gazdasági értékeket felkínálja megtekintésre és azok sikeres megtétele esetén virtuális díjazásban is részesíti a felhasználót.

Az applikáció letölthető a Google Playstore-ból: Abaúji Mutató

Az applikációban történő adatkezelésről itt tájékozódhat: Abaúj applikáció adatkezelési nyilatkozat

Az egész koncepció egyedülálló, az országban mindenképpen, de Európában is, hiszen kevés a jó példa egy Egyetem és települések valódi, innovatív, egymást kölcsönösen segítő, erősítő együttműködésére. Valódi alkalmazott kutatás, valódi társadalmi- gazdasági-kulturális innováció.

A 2021 tavaszától további 4 éves időtartam alatt megvalósításra kerülő Creative Region III. projekt keretében - korábbi eredményeinkre építve – a projekt első évében az abúji térségben maradva a pilot programok eredményeinek további visszacsatolása, fejlesztése, disszeminációja történik meg különböző tudományos, közösségi, iskolai és kulturális rendezvényeken, valamint a lokális fenntarthatóság konzultációs szupervízióján keresztül. Projektünk második évétől kezdve adaptáljuk a kutatást az Edelényi járásra, valamint megtörténik a projekt eredményeinek szélesebb körű nemzetköziesítése. Újszerű elem pályázatunkban a kreatív turizmus elveinek térségi adaptációja, valamint az Edelényi App nevű mobiltelefonra letölthető applikáció kifejlesztése a kutatási eredmények bemutatása, a térség láthatóságának növelése érdekében.Köztérkutatás nem organikus városokban (OTKA 143598)

A jó tér táptalajt biztosít az emberi kommunikációnak, segíti a kapcsolatok létrejöttét, katalizálja új közösségek kialakulását, a meglévőket erősíti, fenntartja. Hétköznapi nyelven: az ember jól érzi magát benne, a térrel szemben támasztott közösségi igényei kielégülnek. Az általunk újvárosnak nevezett, de csinált városként is ismert városok, (például Kazincbarcika, Tiszaújváros) köztereit vizsgáljuk kutatásunkban.

Célunk az, hogy három tervezetten létrehozott „újváros” - Kazincbarcika, Tiszaújváros, Miskolc Avas lakótelep – kulturális antropológiai terepmunkára épülő kutatásán keresztül választ találjunk a szocialista városok nyílt hozzáférésű köztereinek problematikájára. További célunk az, hogy városfilozófiai-városantropológiai, illetve multi- és interdiszciplináris megalapozást követően, az eredményeket a döntéshozók számára előkészítsük arra, hogy azokat felhasználva jobbá, élhetőbbé, szerethetőbbé tegyék ezeket a tereket, emelve ezzel az azokat használók életminőségét.

A kutatásunkban célunk megvizsgálni, hogy milyen elemek, milyen szempontok azok, amelyek kellenek egy komplex, mesterségesen kialakított térhez, amelyek rövid-, közép- és hosszú távon is jól működő tud maradni. Kutatásunk eredményei a városi terek tervezésekor, átalakításkor, fejlesztéspolitikai tervek kidolgozásánál segítséget adhatnak a helyi aktoroknak, hogy a térrendezések, építkezések, vagy térátalakításoknak olyan megvalósulását tudják megteremteni, amelyet célul tűztek ki, ezáltal a város élhetőbb, fenntarthatóbb és hatékonyabb legyen.

Reményeink szerint a kutatásunkkal rá tudunk mutatni a térhasználat és a városban élő csoportok, rétegek összefüggéseire. A kutatási tervet alkalmasnak tartjuk arra, hogy eredményeinket figyelembe véve a városok vezetése hatékonyabban tudja megcélozni, hogy adott területre, térre, épület közelébe kiket szeretne bevonzani, esetlegesen távol tartani.

A projekt 2022. szeptemberében kezdődött és 2025. december végéi tart.

Computer Assisted Translation (CAT) számítógépes eszközökkel támogatott fordítás

A Miskolci Egyetemen megvalósuló „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében című EFOP 3.4.3-16-2016-00015 számú projekt megvalósítása kapcsán 2020. márciusában 20 órás Computer Assisted Translation (CAT) számítógépes eszközökkel támogatott fordítás képzést tartottunk.

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának fordító tolmács képzéséhez kapcsolódóan CAT digitális tananyag használatára épülő, 20 órás számítógépes eszközökkel támogatott Transit képzést tartottunk. A Transit a Computer Assisted Translation programok egyike, amelyet az Európai Unió közigazgatási gyakorlatában használnak, így a képzés tartása fokozta az ME versenyképességét; az eszközhasználat elsajátításával növekedett a résztvevők munkaerő-piaci potenciálja. A képzés az ME területén (3515, Miskolc, Egyetemváros) valósult meg; a képzéshez az ME biztosította a megfelelő infrastruktúrát.

CAT képzések jelenleg is folynak a BTK-n.FŐNIX ME (EFOP-3.4.3-16-2016-00015)

A „Főnix ME” (EFOP-3.4.3-16-2016-00015) projekt célja a Miskolci Egyetem megújítása, versenyképességének, nemzetközi ismertségének fokozása, képzései és szolgáltatásai minőségének, és hozzáférhetőségének javítása, a társadalmi és területi hátrányok csökkentése, diplomások arányának, elhelyezkedési esélyeinek növelése, amelyeket 9 részprojekt formájában valósít meg. A 3. részprojekt Oktatási innováció – képzések, tananyagfejlesztés és 4. részprojekt Felzárkóztatás, társadalmi innováció irányítója Bölcsészettudományi Kar.

A projektről bővebben: http://www.fonix.uni-miskolc.hu

A pedagógiai kultúra kutatása

Az oktatási innováció csak akkor lehet sikeres, ha tisztában vagyunk azokkal a feltételekkel, amelyek a sikereket és kudarcokat meghatározzák. Abból indulunk ki, hogy az iskolai oktatás valóságának legmélyebb meghatározója a pedagógiai kultúra: valami olyasmi, ami egyfelől „belül” van: az attitűdökben, a hiedelmekben, a tudásokban és a kompetenciákban. Másfelől viszont „kívül”: a szokásokban, a nyelvben, a mindennapi élet struktúráiban. Komplex kutatásunk több szálon próbálja megközelíteni a pedagógiai kultúra jelenségvilágát.

Továbbiak a Tanárképző Intézet honlapján: http://www.tanarkepzo.hu/

„Rongyszőnyeg vagy patchwork? - Társadalmi együttélési formák és normák, együttélési simulások és konfliktusok multikulturális környezetben”

2017-2020: A Szegedi Egyetemmel konzurciumban: „Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban” című EFOP-3.6.2-16-2017-00007. számú pályázat keretében a "Rongyszőnyeg vagy patchwork? - Társadalmi együttélési formák és normák, együttélési simulások és konfliktusok multikulturális környezetben" c. részprojekt keretében társadalmi konfliktusok feltárásával, előrejelzésével, modellezésével, valamint a konfliktusok kezelésével, társadalmi beavatkozásokkal foglalkozunk.

További információk: http://atti.uni-miskolc.hu/

A „NYELVKALAND ME” projekt

A projekt célja egy olyan élményalapú módszertan és feladatbank kidolgozása, melynek segítségével a nyelvtanulás élményt jelent a középiskolások számára, fejlődik az idegennyelv-tudásuk, ezáltal sikeres érettségi és nyelvvizsgát tudnak tenni. A projekt hosszú távon hozzájárul a nyelvtanítás megújulásához, valamint ahhoz, hogy a tanulók sikereket érjenek el a munka világában és magánéletükben, hozzájárulva ezzel boldogulásukhoz, az esélyegyenlőséghez és a régió fejlődéséhez.

További információk: http://nyelvkaland-me.uni-miskolc.hu/

Amerikanisztika Kutatócsoport

Az Amerikanisztika Kutatócsoport a Történettudományi Intézetbe tagozódva működik, és a teljes amerikai kontinensre kiterjesztjük vizsgálódásainkat. Az észak- vagy a latin-amerikai térség sajátosságai mellett az Amerika-közi kapcsolatok is fontosak. Összetett látásmóddal, több irányból közelítjük meg a térség problémáit, a vizsgálódások interdiszciplináris jellegét a történészek mellett jogász és közgazdász kollégák kutatásai biztosítják.

További információk: http://tti.uni-miskolc.hu/

A szövegtudomány elmélete és gyakorlata

A Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet és az Irodalomtudományi Doktori Iskola gondozza A szövegtudomány elmélete és gyakorlata c. tudományos témát. Oktatóink kivételesen felkészült szakmai együttest képeznek ezen a területen: többen dolgoztak és dolgoznak nemzeti klasszikusok kritikai kiadásain. A magyar irodalom klasszikusainak megbízható szövegű, tudományos igényű életműkiadásai és a magyar irodalmi szövegek tematikus, kronologikus gyűjteményei és adatbázisai kulturális örökségünk ápolásának alapvető jelentőségű részét képezik.

További információk: https://magyarszak.uni-miskolc.hu/

ME Bölcsészet-
és Társadalomtudományi Kar

Miskolci Egyetem

ME logo

Honlap: www.uni-miskolc.hu

Kapcsolat

3515 Miskolc Egyetemváros

Dékáni Hivatal: 46/565-111/22-25

boldek@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyek: 46/565-111/20-14, 20-15

judit.nehaj@uni-miskolc.hu

andrea.konyha@uni-miskolc.hu